Klarere roller innen norsk fiskediagnostikk

Veterinærinstituttet er i en prosess som skal gi klarere rollefordeling innen norsk fiskediagnostikk. Hovedhensikten er å sikre nasjonal oversikt over fiskehelsestatus.

En rekke private aktører og Veterinærinstituttet driver i dag med fiskediagnostikk. Over tid fører dette til en svekkelse av den nasjonale oversikten fordi kunnskapen fra alle prøvesvarene spres på flere aktører. Ufullstendig nasjonal oversikt over sykdomsbildet kan svekke beredskapen.

For å fylle sin beredskapsrolle best mulig framover, skal Veterinærinstituttet jobbe for å sikre en samlet oversikt over situasjonen i hele landet, både fra dag til dag, og i sammenstillinger som «Fiskehelserapporten».

Det skal skje gjennom bedre informasjonsutveksling mellom aktørene som driver med fiskediagnostikk. I samråd med Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet har Veterinærinstituttet startet dette arbeidet.

– Responsen hos de vi er i kontakt med tilsier at dette er et riktig og viktig grep, sier avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

Her er hva andre sier om temaet:

– Vi er positive til at Veterinærinstituttet samler kreftene om å sikre den nasjonale oversikten over fiskehelsestatus, og bruker mindre ressurser på rutinediagnostikk. Forvaltningen er avhengig av kunnskapsstøtte basert på data av god kvalitet fra hele landet. God informasjonsflyt mellom de private aktørene og Veterinærinstituttet blir viktig fremover. 

Elisabeth Wilmann, avdelingsdirektør for fisk og sjømat i Mattilsynet

– Med flere aktører i markedet for fiskediagnostikk har kunnskapsgrunnlaget blitt mer fragmentert. At Veterinærinstituttet tar grep for å sikre den nasjonale oversikten, er viktig for arbeidet med fiskehelse i Norge. Vi må ha sikkerhet for at datagrunnlaget for fiskehelsestatus reflekterer virkeligheten best mulig.

Terje Utne, Styremedlem i Tekna havbruk og fiskehelse

– Utfordringene knyttet til fiskehelse og velferd er store og tunge, vi er derfor helt avhengige av at innsatsen er målrettet, langsiktig og at vi vet hvor skoen trykker.  I dag er informasjonen om helse og velferd fragmentert, uoversiktlig og langt på vei avhengig av intervjurunder med fiskehelsepersonell og større havbruksselskaper.

- Fremdriften i arbeidet med velferd og helse lider under manglende struktur og innsamling av helse- og velferdsrelatert informasjon. Denne informasjonen er for verdifull til å overlates til private aktører med egen agenda. Informasjonen bør samles inn, kvalitetssikres og gjøres tilgjengelig gjennom uavhengige, offentlige institusjoner som Veterinærinstituttet.

Kristin K.S Ottesen, Veterinær i HaVet, fiskehelse

Digitaliserer for bedre datautveksling

Et viktig ledd i å sikre en nasjonal oversikt, er at Veterinærinstituttet legger til rette for informasjonsutveksling mellom aktørene.

Nylig har Difi bevilger 15 millioner kroner for at Veterinærinstituttet skal digitalisere hele prøvereisen fra prøvetaking og analyse til utveksling av resultater og data mellom fiskehelsetjenester, analyseselskaper, forvaltning og forskning.

Difi finansierer halvparten av kostnaden. Resten dekkes av Veterinærinstituttets eget budsjett. Totalrammen for prosjektet er 30 millioner kroner. 

Edgar Brun

avdelingsdirektør
Mobilnr: +47 91123595
E-post: edgar.brun@vetinst.no

Del artikkel