Høypatogen fugleinfluensa er påvist i et hobbyfjørfehold i Troms

Veterinærinstituttet har påvist høypatogent Influensa A-virus H5N1 i prøver tatt fra en død høne tilhørende et hobbyfjørfehold i Tromsø kommune.  Flere høner i hobbyholdet var døde ved prøvetakingstidspunktet. Mattilsynet har innført restriksjoner i området rundt fugleholdet for å hindre videre smittespredning.

I sommer har det vært et omfattende fugleinfluensautbrudd i Nord-Norge med massedød blant krykkjer. Overvåkingen av fugleinfluensa hos villfugl i Norge viser at høypatogen fugleinfluensa sirkulerer blant villfugl i Norge, i størst grad i kystnære områder. Smitte fra villfugl til tamfugl kan skje via avføring eller dråpesmitte, for eksempel ved tilgang til samme uteområde eller bruk av samme fôr- og vannkilde. Smitte kan også overføres via persontrafikk, gjenstander og lignende.

Veterinærinstituttet anbefaler økt fokus på smittevern i tamfuglhold i hele landet i månedene som kommer. Det bør være lav terskel for å varsle Mattilsynet ved økt dødelighet, nedsatt produksjon og/eller redusert fôr- og vannopptak i fjørfebesetninger og hobbyfjørfehold. Det er viktig at en eventuell smitteintroduksjon blir oppdaget tidlig slik at videre smittespredning kan forhindres.

Det globale situasjonsbildet for høypatogen fugleinfluensa er i endring, og det har blitt rapportert om store utbrudd blant tamfugl, villfugl og pattedyr de siste årene. Veterinærinstituttet følger situasjonen nasjonalt og internasjonalt, og bistår Mattilsynet med faglige råd.  Les mer om oppdatert status for fugleinfluensa i Veterinærinstituttet nyeste statusrapport.

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte Fjørfeprodusenter og andre som har dyrehold med fugler må straks ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de får mistanke om at fuglene er smittet med fugleinfluensa. 

Del artikkel