Fustavassdraget friskmeldt for lakseparasitt etter krevende behandling

Mattilsynet har friskmeldt Fustavassdraget i Nordland for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Alle elvene og vassdragene innenfor Vefsnaregionen er fri for parasitten. Veterinærinstituttet har vært utøvende i både behandling og friskmeldingsprogram.

Gyrodactylus salaris ble påvist i elva Vefsna i 1978. Senere ble parasitten også funnet i andre elver i regionen, og siden er det gjennomført flere behandlinger av vassdragene i Vefsnaregionen.

Fustavassdraget ble rotenonbehandlet i 2012.

Friskmeldingen er et resultat av et omfattende bekjempelses-, reetablerings- og overvåkingsarbeid. Statsforvalteren i Nordland har på oppdrag fra Miljødirektoratet vært tiltakshaver for behandlingen, mens Veterinærinstituttet planla og ledet gjennomføringen. Mattilsynet har ansvaret for overvåkningen og smittebegrensende tiltak.

- Behandlingen av innsjøene i Fustavassdraget er trolig den mest omfattende, teknisk krevende og komplekse rotenonbehandling som er gjennomført i hele verden sier prosjektleder for bekjempelsen, Helge Bardal ved Veterinærinstituttet, som er veldig glad for at Mattilsynet endelig kan friskmelde.

- Friskmeldingsprogrammet for Fustavassdraget var spesielt komplisert. Parasitten ble ikke bare var påvist på laks i elva Fusta, men også på røye i vannene oppstrøms lakseførende strekning. I tillegg til prøvene av lakseyngel fra elva Fusta er det derfor også undersøkt 500 røyer fra vannene oppstrøms i hvert av de tre siste årene sier prosjektleder for Friskmeldingsprogrammet, Haakon Hansen ved Veterinærinstitututtet.

- Dette er en gledens dag for både villaksen og de som bruker elvene. Vi er et stort skritt nærmere å utrydde parasitten i Norge, og friskmeldinga i dag lover godt for den videre nasjonale sykdomsbekjempelsen, sier Kim Stene, seksjonssjef for Mattilsynets avdeling Helgeland.

Parasitten er en innført fremmed art som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver og er derfor høyt prioritert å utrydde fra norske vassdrag.

Med dette friskmeldingsvedtaket opphever Mattilsynet de lokale påleggene som ble fattet ved påvisning av parasitten i vassdragene. Kontrollforskriften gjelder enda, og den kan først oppheves etter godkjenning fra ESA.

Fustavassdraget vil fra 2024 inngå i nasjonalt overvåkningsprogram for Gyrodactylus salaris.

Fakta Gyrodactylus salaris:

  • Lakseparasitten er en ca. 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann.
  • Parasitten er introdusert til Norge gjennom innførsel av laks og regnbueørret minst fire ganger.
  • Parasitten har vært regnet som den største menneskeskapte trusselfaktoren mot norske laksebestander. Bekjempelse av parasitten har derfor høy prioritet. Utryddelse av parasitten medfører også at risikoen for smittespredning til nye områder reduseres.

Fakta bekjempelse av Gyrodactylus salaris:

  • Mattilsynet har ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak.
  • Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten, bevare laksebestandene samt gjenoppbygge bestandene etter bekjempelse.
  • Statsforvalteren i den respektive smitteregionen er tiltakshaver for bekjempelse av parasitten, samt bevaring og reetablering av fiskebestandene.
  • Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for genbank for villaks og for kjemiske tiltak mot parasitten, og er internasjonalt referanselaboratorium på Gyrodactylus salaris.
  • Veterinærinstituttet gjennomfører behandling og program for overvåking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.
  • For mer informasjon om Gyrodactylus salaris og bekjempelse av sykdommen se Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Miljødirektoratet.

For mer informasjon om Gyrodactylus salaris og bekjempelse av sykdommen se Mattilsynet, Veterinærinstituttetog Miljødirektoratet.

Les Mattilsynets pressemelding her

Del artikkel