Fortsatt intensiv testing for skrantesjuke

Denne saken er eldre enn to år

Miljødirektoratet har pålagt jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felt hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2018. Alle prøver skal sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

Pålegget fra Miljødirektoratet er sendt kommuner og villreinnemnder som skal sende dette videre og sørge for at vedtaket blir kjent for berørte jegere. Siden skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) ble oppdaget i Norge i 2016 har Veterinærinstituttet analysert over 40 000 prøver for å avdekke smitte. Det intensive arbeidet vil med pålegget fortsette gjennom hjorteviltjakta i 2018.

Prioriterte områder

Av ressursmessige hensyn er intensiv kartlegging av skrantesjuke i forbindelse med hjorteviltjakta 2018 begrenset til alle villreinområdene, regionene rundt de fire stedene hvor skrantesjuke er påvist (Nordfjella, Selbu, Lierne og Gjemnes), samt et tilfeldig utvalg av kommuner. Oversikt over de utvalgte kommunene finer du her.

I alle villreinområdene i Norge skal alle villrein som er ett år eller eldre testes for skrantesjuke. I de utvalgte kommunene skal alle elg og hjort som er to år eller eldre testes for skrantesjuke. Testing av fallvilt som skal gjennomføres i alle kommuner i hele Norge, kommer i tillegg til dette. Alt fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke.

Skal sende både hjerne og lymfeknuter

Alle jegere og andre som tar prøver oppfordres til å sende inn både hjerneprøver og svelglymfeknuter i 2018. Mer informasjon om kartleggingen 2018, inkludert praktisk informasjon til jegere finner du på Hjorteviltportalen.

Sikre kunnskap

Forskere ved Veterinærinstituttet er involvert i flere forskningsprosjekter på skrantesjuke. Videreføring av det omfattende prøvetakingsarbeidet skal blant annet bidra til sikrere kunnskap om utbredelsen av skrantesjuke hos hjortedyr i Norge, hvordan sykdommen arter seg under våre forhold, og hva som er forskjellene mellom klassisk og atypisk skrantesjuke. Mye av denne forskningen gjennomføres som et samarbeid mellom Veterinærinstituttet og NINA, men også med andre sentrale kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Oslo (UiO), NMBU Veterinærhøgskolen og flere utenlandske forskningsmiljøer er involvert.

Her kan du lese mer om pågående forskning.

Prionsykdom

Skrantesjuke er en prionsykdom hos hjortedyr som forårsakes av at feilfoldet protein hoper seg opp i hjernen. Sykdommen medfører store lidelser og død for dyrene som rammes. Skrapesjuke hos sau og  kugalskap hos storfe er andre eksempler på prionsykdommer. Da skrantesjuke ble oppdaget av Veterinærinstituttet i Norge i 2016 var det første tilfellet i Europa, og det ble satt i gang omfattende prøvetaking av både ville og tamme hjortedyr i Norge. 

Mer informasjon om sykdommen og interaktiv prøvetakingsstatistikk finner du på vår faktaside om skrantesjuke.

 

Del artikkel