For første gang er atypisk skrantesjuke påvist hos en elgokse

Elgoksen som ble felt på grunn av benbrudd i Bamle i Telemark i romjula er det første hanndyret som har fått påvist atypisk skrantesjuke.

Elgoksen er aldersbestemt til å være 13 år, ved tannsnitting utført av NINA, Trondheim.

Hjerneprøve fra dyret ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse i henhold til kartleggingsprogrammet, og testing påviste at denne elgen hadde atypisk skrantesjuke. Tre prøver fra hjernen blir analysert ved ulike metoder. Prøver av lymfeknutene fra dyret gav negativt resultat, Diagnosen er basert på ELISA- og Western Blot-undersøkelse.

- Tidligere påvisninger av skrantesjuke hos elg har kun vært hos eldre kuer, derfor er dette funnet på en okse interessant, sier Jørn Våge som er koordinator for skrantesjuke (CWD) ved Veterinærinstituttet.

- Alderen på denne oksen er også høy, slik som for de foregående kuene, og bekrefter antakelsen om at atypisk skrantesjuke hos elg har vært knyttet mer til alder enn kjønn. Muligens kan det si noe om aldersstrukturen i elgbestandene.

Antas å ikke smitte mellom levende dyr

Sett ut fra antall testede elg med påvist atypisk skrantesjuke sammenholdt med funn bare i hjerne, gir dette grunnlag for å anta at atypisk skrantesjuke ikke smitter ved normal kontakt mellom levende dyr. Dette står i motsetning til det som er tilfelle ved klassisk skrantesjuke, påvist hos villrein. Her kan smitten skje fra sekret (urin, avføring, spytt fra dyr til dyr eller fra smitte fra dyr som smitter miljøet som igjen smitter til nye dyr.  Begge varianter av sykdommen er alltid dødelig for hjortedyr.

Les fakta om CWD

Les om de to variantene av skrantesjuke

Les nyhetssaken på Hjorteviltportalen

Del artikkel