Vitenskapelig publikasjon om skrantesjuke på norsk elg

Denne saken er eldre enn to år

Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet er en av hovedforfatterne bak artikkelen “A novel type of Chronic Wasting Disease detected in European moose (Alces alces) in Norway”. Denne er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Emerging Infectious Diseases.

Den nye typen skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er blitt kalt for Nor16CWD. Artikkelen inneholder beskrivelse av de tre tilfellene av CWD funnet på elg i Norge og hvordan de er forskjellige fra tilfellene på reinsdyr, CWD i Nord-Amerika og andre prionsykdommer på dyr.

I forståelsen av funn hos norsk elg bygger vi på kunnskap om tilsvarende sykdom hos storfe (BSE) og småfe (skrapesjuke). Hos disse husdyrene finnes variasjon som gjør at vi skiller mellom klassisk og atypisk sykdom. Veterinærinstituttet, med Benestad, var sentrale i oppdagelsen av atypisk skrapesjuke hos småfe, kalt Nor98 etter oppdagelse i dette året.  Dette er en sykdom som ikke har opptrådt smittsomt, slik som klassikk skrapesjuke. Hos storfe ble atypisk kugalskap (BSE) oppdaget i 2003. Atypiske BSE og Nor98 antas å oppstå spontant, særlig hos eldre dyr. Kunnskap om variasjon i prionsykdommer har ført til ulik håndtering og forvaltning av de ulike typene.

- Siden vi nå får ny kunnskap om variasjon i denne sykdomsgruppa også hos våre hjortedyr kan det få konsekvenser for framtidige fagråd, og forvaltning sier seniorforsker Sylvie Benestad.

Skiller seg klart fra andre CWD-typer

Nyoppdagelsen Nor16CWD viser seg blant annet ved måten feilfoldet prionproteinet fordeler seg i hjernen til elgen. Dette skiller seg klart fra de andre CWD-typene. Også strukturen på selve proteinet er annerledes. Nor16CWD er kun påvist i hjernen og ikke i lymfeknuter, som er vanlig ved andre typer CWD. Elgene har vært 13 -14 år gamle, mens annen type CWD finnes på langt yngre dyr. I tilfellet norsk villrein og hjortedyr i Nord-Amerika har CWD opptrådt smittsomt. Et slikt karaktertrekk ved klassisk CWD er trolig koblet til fordelingen av smittestoff til lymfeknuter i kroppen, i tillegg til hjernen. Ut fra arbeidet som er gjort i forbindelse med denne artikkelen, er det ikke mulig å si noe om den nye typen CWD hos elg er smittsom mellom hjortedyr. Antall testede elg, sammenholdt med funn bare i hjerne gir imidlertid ikke grunnlag for å anta at den smitter ved normal kontakt mellom dyr.

Bak den vitenskapelige publiseringen står et bredt sammensatt internasjonalt team av forskere fra Italia, Norge, USA, Canada, og Frankrike.

Les artikkelen 

A novel type of Chronic Wasting Disease detected in European moose (Alces alces) in Norway

 

Del artikkel