Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, også kalt harepest, hos flere harer fra Oppland, Hedmark og Østfold. Mennesker og hund kan bli syke av harepest-bakterien. Det er derfor viktig å følge smitterådene.

 

- I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Forekommer hos viltlevende dyr

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Harepest forekommer blant viltlevende dyr, og da spesielt hos hare og smågnagere.

Harepest finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. De fleste tilfellene av harepest ses på ettersommeren og høsten.

Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noe dager, hvis de blir smittet av harepest.

Typisk for syke harer, er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske.

Les mer om harepest hos dyr >

Harepest hos hund

- Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager. Imidlertid blir de vanligvis ikke alvorlig syke, og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien.

Han oppfordrer kjæledyreiere til, i den grad det er mulig, å unngå å la disse spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare.

Harepest hos mennesker

Mennesker kan smittes av harepest og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge. Størst antall tilfeller ses i år med store smågnagerbestander. Som hos hare ses de fleste tilfellene på ettersommeren og høsten, men det er også registrert tilfeller om vinteren.

Viktigste smittekilde for mennesker i Norge synes å være lokale drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smittede smågnagere.

Hunder og katter kan overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

Det tar vanligvis tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Mennesker får vanligvis influensalignende symptomer. Harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika.

Les mer om harepest hos mennesker på nettsidene til Folkehelseinstituttet >

Informasjon til helsepersonell fra Folkehelseinstituttet >

Harepest og jakt

Harer kan være smittet uten å vise symptomer rett etter at de er blitt smittet, det vil si i tidlig inkubasjonsfase.

Smittede harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer på sykdom (går tregt i los), kan bli felt under jakt. Slike hareslakt utgjør en stor smittefare for jegeren og jegerens familie.

- Alle harer som viser tegn på sykdom under jakt (går tregt i los), må ikke slaktebehandles av smittevernhensyn, avslutter Madslien.

Hvis du finner døde eller syke harer

Ta kontakt med det lokale Mattilsynet, som gir råd om hvordan dyret skal håndteres videre.

Del artikkel