Dødelighet hos laksefisk i første tertial

Infeksjonssjukdommer ble registrert som den viktigste dødsårsaken hos laksefisk på lokaliteter til selskaper som deltar i samarbeidet med oversendelse av informasjon om dødfisk i årets fire første måneder. I januar var maneter en relativt viktig årsak til dødelighet i de nordligste produksjonsområdene.

Merd i oppdrettsanlegg.

Gjennom en avtale med Sjømat Norge har Veterinærinstituttet tilgang til data for standardiserte registreringer av dødsårsaker hos laksefisk og som er samlet i databasen til AquaCloud. Det er frivillig for oppdrettsselskapa å dele dødsårsaker, som omfatter seks hovedkategorier og flere underkategorier. Basert på data fra Fiskeridirektoratet, står selskapa som deltar i prosjektet for omtrent halvparten av den stående biomassen i sjø i første tertial av 2024. Kategoriseringa gir en indikasjon på årsaker til dødelighet nasjonalt og i ulike geografiske områder, men gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av sjukdomsforekomst og andre årsaker til dødelighet. Registreringene kan bli oppdatert, men det vil i så fall trolig være små endringer som ikke har noe å si for de overordna konklusjonene.

På landsbasis stod infeksjonssjukdommer for nær halvparten (46 %) av dødeligheten i første tertial, mens skader stod for 22 % og miljøforhold stod for 10 %. Vintersår er den desidert viktigste registrerte infeksjonssjukdommen i denne perioden, mens kardiomyopatisyndrom (CMS) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hadde relativt beskjeden betydning. Håndtering oppgis som en viktig årsak til skader.

Ser man på geografiske forskjeller i hele perioden januar til april, er infeksjonssjukdommer registrert som den viktigste årsaken til dødelighet i alle de tre gruppene av produksjonsområder for tillatelsessystemet for lakselus (PO1-4, 5-9 og 10-13) (figur 1), men hadde relativt sett minst betydning i januar.

Miljøforhold ble registrert som en betydelig bidrag til dødelighet i januar, særlig i de nordligste produksjonsområdene (PO10-13). Maneter står for nær all dødelighet som knyttes til kategorien "miljøforhold" i PO10-13 i januar.

Søylediagram som viser dødelighet blant laks i første tertial 2024.
Andelen (prosentvis) av registrerte dødsårsaker fordelt på de seks hovedkategoriene A-F i perioden januar-april 2024 og tre grupper av produksjonsområder: 1-4 (Svenskegrensen til Stadt), 5-9 (Stadt til Vesterålen) og 10-13 (Andøya til Øst-Finnmark). Kategoriseringa gir en indikasjon på årsaker til dødelighet nasjonalt og i ulike geografiske områder, men gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av sjukdomsforekomst og andre årsaker til dødelighet.

- Gitt utfordringene som mange lokaliteter opplevde med maneter før jul, er det ikke overraskende at maneter også har ført til dødelighet på nyåret. Vintersår og håndteringsskader er også kjente årsaker til dødelighet. Det er imidlertid noe overraskende at CMS og HSMB vurderes å ha såpass liten betydning som årsaker til dødelighet i denne perioden, sier Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Del artikkel