Bekjempelse av uønsket mort i Gjettjønna på Røros

Ulovlig utsatt mort ble i 2016 påvist i Gjettjønna i Røros sentrum. Mort er ikke en naturlig forekommende fiskart i Trøndelag og kan ha stor negativ effekt på økosystemet den introduseres til. Veterinærinstituttet gjennomførte en rotenonbehandling for å utrydde mortbestanden i september 2017.

Ulovlig spredning av fremmede fiskearter i ferskvann er et økende problem i Norge, og er straffbart under miljøkriminalitet. Mort er oppført i kategorien «høy risiko» i den Norske svartelista. Arten har potensiale til å danne tette bestander og kan helt eller delvis kan fortrenge enkelte andre fiskearter, samt medføre redusert vannkvalitet gjennom algeoppblomstring.

Introduksjon av mort i Gjettjønna medførte fare for spredning til nye områder både i Håelvvassdraget og i Glomma med andre sidevassdrag. Fylkesmannen i Trøndelag besluttet derfor å utrydde morten i Gjettjønna ved rotenonbehandling, som i praksis er den eneste fungerende metoden for å fjerne etablerte bestander av uønskede fiskearter i ferskvann.

Grunnstoffanalyser av fiskeskjell og avlesning av otolitter av mort fra Gjettjønna viste at den ble satt ut i 2011/2012. Mortbestanden har ikke fått fotfeste her på samme måte som i andre vann den har vært flyttet til i Trøndelag og dette skyldes trolig at oppvekstforhold har vært vanskelig sammen med en tett bestand av rovfisken abbor. Det er ingen indikasjoner på at mort har spredd videre seg fra Gjettjønna. Bekjempelsen i Gjettjønna ble gjennomført over to dager, og med det skal mort være utryddet fra Trøndelag igjen.

Her kan du lese hele rapporten om bekjempelse av mort i Gjettjønna på Røros

Del artikkel