Bekjempelse av introdusert gjedde i Orkdal kommune i 2018

Denne saken er eldre enn to år

Ulovlig utsatt gjedde ble i 2009 påvist i Sikavassdraget i Orkdal kommune. Gjedde er en regionalt fremmed fiskeart i Trøndelag og kan ha stor negativ effekt på elvemusling og opprinnelig ferskvannsfauna. Veterinærinstituttet  gjennomførte en rotenonbehandling for å utrydde gjeddebestanden i august 2018.

Ulovlig spredning av regionalt fremmede fiskearter i fersvann er et økende problem i Norge. Gjedde er en regionalt fremmed fiskeart i store deler av Trøndelag. I Sikavassdraget i Orkdal (nå Orkland kommune) ble gjedde påvist første gang i 2009, og trolig ble den satt ut en gang mellom 2004 og 2007.

I Sikavassdraget finnes elvemusling, en sårbar og truet art som har ørret som vert. Elvemusling har i løpet av sin livssyklus et obligatorisk stadium på gjellene til laks eller ørret. I vassdrag med høy andel stille vann utøver gjedde en betydelig predasjon på tilgjengelige fiskearter. Mangel på vertsfisk vil medføre bortfall av rekruttering, en «forgubbing» av bestanden, reduksjon i antall muslinger og på lang sikt en betydelig fare for å dø ut. Fylkesmannen i Trøndelag besluttet derfor å utrydde gjedde i Sikavassdraget ved rotenonbehandling. 

Rotenonbehandling er i praksis den eneste fungerende metoden for å fjerne etablerte bestander av uønskede fiskearter i ferskvann. Sikavassdraget består av fire små vatn og tjønner. I tillegg ble Ålvatnet i samme kommune, også med introdusert gjedde, inkludert i rotenonbehandlingen å redusere risiko for ytterligere spredning av gjedde i regionen.

I innsamlingen av død fisk etter rotenonbehandlingen ble det i vatna funnet kun gjedde, og ørret kun i øvre del av innløpsbekker. Alle vatna ble reetablert med ørret i 2019, og mer ørret skal settes ut i 2020.

Her kan du laste ned og lese sluttrapporten for utrydding av introdusert gjedde i Orkdal

Del artikkel