Både gode og dårlige nyheter for norsk oppdrettet laksefisk i 2024

Det har vært forholdsvis få påvisninger av alvorlig pankreassykdom hos oppdrettsfisk så langt i år, og den positive trenden fra de foregående årene ser ut til å fortsette. Tilfeller av infeksiøs lakseanemi ligger på et forventet nivå sammenlignet med i fjor, imens tilfeller bakteriell nyresjuke fikk et kraftig oppsving i fjor, og er fortsatt en utfordring.

Normal størrelse på opddrettslaks ved siden av en PD-syk fisk. Foto Trygve Poppe.jpg
Frisk oppdrettslaks øverst, sammenlignet med oppdrettslaks med pankreassykdom nederst, hvor begge har samme alder. Bildet illustrerer hvordan tilveksten reduseres ved sykdommen. Foto: Trygve Poppe

Veterinærinstituttet rapporterer jevnlig om sykdom hos oppdrettsfisk. Blant de listeførte sykdommene er det infeksiøs lakseanemi (ILA), pankreassykdom (PD) og bakteriell nyresjuke (BKD) som har størst påvirkning på fiskehelsen og velferdssituasjonen til både oppdrettet atlantisk laks og regnbueørret.

Kraftig reduksjon av pankreassykdom

Pankreassykdom (PD) er en virussykdom som rammer fiskens bukspyttkjertel og er blant de mest alvorlige sykdommene hos oppdrettet atlantisk laks og regnbueørret i Norge. Fisk med PD slutter å spise, og sykdommen fører derfor til redusert tilvekst.  

- Denne sykdommen skaper store velferdsutfordringer for fisken og står for store tap for oppdrettsnæringen i form av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. At vi de siste fire årene har sett en nedgang i sykdomstilfeller, og at trenden ser ut til å fortsette, er svært positivt, sier Ewa Harasimczuk, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

I 2020 var det registrert 158 tilfeller av PD, mens det i 2023 kun var 58 tilfeller. Hittil i år er det meldt inn 22 mistanker hvorav 15 av tilfellene er bekreftet. Dette er det laveste antallet PD-tilfeller registrert siden 2005. Alle tilfellene i år har vært innenfor PD-sonen, som strekker seg fra Jæren til nord i Trøndelag.

- Nedgangen i antall PD-tilfeller kan trolig forklares med større andel vaksinerte fisk og færre infiserte fisk i sjøen. Den største smittekilden er infisert fisk, da sykdommen er svært smittsom, forteller Harasimczuk.

Tilfeller av Infeksiøs lakseanemi på forventet nivå ved utgangen av juni

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er og en alvorlig, smittsom sykdom som kan føre til store konsekvenser for fiskehelsen og velferden. ILA angriper fiskens blodårer og kan føre til alvorlig anemi og sirkulasjonsforstyrrelse. Det var lenge stille på ILA-fronten, men i mai kom årets første påvisninger. I løpet av juni var det ytterligere fem nye påvisninger av ILA, samtlige på matfisklokaliteter. Det oppstod i tillegg tre mistanker på matfisklokaliteter i løpet av juni. Så langt i år foreligger det total ni stadfestede tilfeller av ILA, i tillegg til åtte mistenkte tilfeller. Til sammenligning var det 11 stadfestede tilfeller på samme tid i fjor, og situasjonen er foreløpig som forventet.

Bakteriell nyresyke

Bakteriell nyresyke (BKD) er forårsaket av bakterien Renibacterium salmoninarum og er en alvorlig sykdom i norsk akvakultur. Det er en kronisk sykdom, og fisken kan være livsvarig bærer av bakterien. Det finnes ingen effektive medikamenter eller vaksiner. De siste 25 årene har BKD vært påvist sporadisk i Norge. Sykdommen fikk et kraftig oppsving i 2023 med 12 påviste utbrudd, også langt i år er det påvist fem utbrudd med BKD. Utbruddene i fjor var i produksjonsområde 4, fra Nordhordland til Stadt, og område 6 fra Nordmøre til Sør-Trøndelag, mens det er påvist BKD kun i produksjonsområde 6 så langt i år. Smittekilden er ikke fastlagt, men spredning i produksjonsområde 6 antas å ha skjedd med brønnbåter og flytting av fisk. Det er ikke funnet en sammenheng mellom utbruddene i produksjonsområde 4 og utbruddene i produksjonsområde 6.

- Det er nødvendig med god kontroll med stamfiskproduksjonen fordi bakterien kan smitte via befruktende egg fra mor til avkom, sier Harasimczuk.

Renibacterium salmoninarum har ikke vært påvist hos villfisk siden 2019, men situasjonen kan endre seg som en konsekvens av rømmingen av smittet fisk fra Reitholmen i Hitra kommune. Av gjenfanget fisk, er fire testet positivt for BKD.

Les mer om ILA

Les mer om PD

Les mer om BKD

 

Del artikkel