Funn av svelgbrems hos elg i Sør-Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet påviste sist vår og sommer for første gang  svelgbrems hos elg på Østlandet og i Trøndelag. Parasitten var tidligere bare påvist hos elg i Pasvik. Våren og forsommeren 2015 kommer det nye meldinger om funn av svelgbrems hos elg. Funnene bekrefter at  elgens svelgbrems er under spredning her i landet og trolig er vanligere på Østlandet enn tidligere antatt.  

Bremser er humleliknende fluer som gjennomfører sin larveutvikling i dyr, spesielt hjortevilt (elg, hjort, rein og rådyr). Hver dyreart har sine egne arter av brems, og her i landet er reinens hudbrems og svelgbrems vanlige parasitter hos både tamrein og villrein. Det er ikke påvist bremser hos rådyr eller hjort i Norge, men reinens hudbrems er i sjeldne tilfeller funnet hos disse hjorteviltartene her i landet. Elgens svelgbrems ble registrert i Pasvik i 1987, men har ikke vært påvist ellers i landet.  Den er imidlertid vanlig forekommende hos elg i Finland, og blir sporadisk påvist hos elg i Sverige. Våren og sommeren 2014 påviste vi denne parasitten hos elg både i Trøndelag (Røros) og på Østlandet (Kongsvinger, Oslo). Våren og sommeren 2015 har vi fått melding om ytterligere funn hos elg i Ringsaker, Nord-Odal og Løten.

Den voksne svelgbremsflua sprøyter levende, ca 1mm lange larver inn i neseborene på elgen i løpet av ettersommeren. Larvene kryper bakover i nesehula mot svelget, hvor de huker seg fast i slimhinna. Utviklingen til store, voksne svelgbremslarver skjer på våren, og larvene er følgelig vanskelige å oppdage om høsten og vinteren. Seint på våren slipper larvene taket og kommer ut gjennom elgens nesebor.  Larvene graver seg ned i bakken, forpuppes og en ny generasjon svelgbremsfluer klekkes på sommeren. 

Veterinærinstituttet ønsker hjelp til å kartlegge utbredelsen av elgens svelgbrems her i landet. Siden larvene er så små om høsten, vil de være svært vanskelige å oppdage på elg felt under jakt. Vi vil imidlertid oppfordre alle som kommer i kontakt med døde elger om våren, og folk i viltnemder som avliver/håndterer trafikkskadde/trafikkdrepte dyr på våren/forsommeren, om å undersøke for bremselarver i nese eller svelg. På denne tiden er larvene store, 3-4 cm lange, og lette å oppdage (se figur).

Ved funn oppfordres det til å ta kontakt med Veterinærinstituttet for registrering og innsendelse for laboratorieundersøkelse.

Saken var publisert første gang juli 2014, og er re-publisert i en oppdatert versjon i juni 2015.

Del artikkel