Doktorgrader

   

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Michaela Falks doktorgradsarbeid. Av hensyn til grisens metabolisme, biotilgjengelighet av selenkildene og den maksimalt tillatte selenmengden i fôr, anbefales likevel en kombinasjon av organisk og uorganisk selen.

Ny metode kan gi bedre PD-overvåking av oppdrettsfisk

Et doktorgradsarbeid der en ny vannfiltreringsmetode er testet, viser at viruset som gir pankreassykdom (PD) i oppdrettslaks, lar seg påvise direkte i sjøvann og på et tidligere stadium sammenlignet med prøvetaking av fisk.

CMS er en smittsom sykdom

I doktorgradsarbeidet til Camilla Fritsvold ble det for første gang vist at Kardiomyopatisyndrom (CSM) er en smittsom sykdom som kan gi alvorlig hjertebetennelse hos atlantisk oppdrettslaks. Sykdommen er vanligst hos stor og slaktemoden laks, men er i de siste årene også påvist i mindre fisk tidlig i sjøfasen.

Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Det er påvist en viss spredning av E. coli-bakterien i den norske svine- og kyllingproduksjonskjeden. Det kommer frem i doktorgradsavhandlingen til Håkon Kaspersen som disputerte 25. februar 2020. Funnene viser viktigheten av overvåkning av resistente bakterier og kontrolltiltak med hensyn til import.