Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport 2015

Rapporten omhandler alle vassdragene i regionen der det er gjennomført tiltak i forbindelse med
reetableringsprosjektet. For Vefsna er det utarbeidet egen rapport, se (Holthe mfl. 2015c), men
enkeltresultat er også tatt med i denne rapporten.

I 2015 ble det i alt satt ut ca. 707.000 individer av laks i elvene Fusta, Drevja, Halsanelva, Hestdalselva,
Dagsvikelva og Hundåla.


Det ble kun satt ut rogn i Halsanelvene. Estimert overlevelse på det utsatte materialet av rogn frem til
yngelen forlater eskene er i snitt for begge elvene 99,9 %. Overlevelsen var høy i begge elvene det ble
utsatt rogn, og ligger over estimert overlevelse i andre reetableringsprosjekt.