Faglige vurderinger og høringssvar

Her finner du en oversikt over faglige vurderinger og høringssvar utarbeidet av Veterinærinstituttet til ulike instanser. 

Ved å klikke på lenken i høringssvar vil du laste ned dokumentet til egen enhet. 

2024

Styringsgruppens oppsummering og evaluering av utredningen om hvordan Trafikklyssystemet påvirker måloppnåelsen i Kvalitetsnorm for villaks

30. april 2024 Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Hvordan Trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i Kvalitetsnorm for villaks

09. april 2024 Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet


Svarbrev: Bestilling – ferskvannstoleranse hos lakselus

26. mars 2024 Mattilsynet

Svarbrev: Ferskvannstoleranse hos lakselus

19. mars 2024 Mattilsynet

Høringssvar: Høring av utkast til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024

29. februar 2024 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Høringssvar vedrørende forslag til endringer i forskrift om fremmede organismer. Miljødirektoratets referanse: 2023/8352

15. februar 2024 - Miljødirektoratet

2023

Høringssvar: Forslag til midlertidige regler om forflytning av militært materiell og kjøretøy i forbindelse med øvelse Nordic Response 2024

8. desember 2023 - Mattilsynet

Svarbrev: Svar på Mattilsynets bestilling vedr. prøvetakingshierarki

29. november 2023 - Mattilsynet

Svarbrev: Kriterier for listeføring av sykdommer i kategori G

28. november 2023 - Mattilsynet

Veterinærinstituttets innspill til Naturrisikoutvalget

30. oktober 2023 - Naturrisikoutvalget

Høringssvar: Veterinærinstituttets bidrag til Totalberedskapskommisjonen NOU2023:17

16. oktober 2023 - Justis- og beredskapsdepartementet

Høringssvar: Veterinærinstituttets bidrag til Koronautvalget NOU2023:16

16. oktober 2023 - Koronautvalget

Svarbrev: Sekvensering av ILA-virus

11. oktober 2023 - Mattilsynet

Høringssvar: Søknad om feltforsøk med genredigert steril laks (GMO)

11. oktober 2023 - Miljødirektoratet

Svarbrev: Undersøkelse av stamfisk for BKD

13. september 2023 - Mattilsynet

Svarbrev: Ny stortingsmelding om dyrevelferd – innspill fra Veterinærinstituttet

1. september 2023 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift av 22. desember 2004 nr. 1799 om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret og forskrift av 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur

8. august 2023 - Nærings- og fiskeridepartementet

Svarbrev: Høring av forslag til endringer i regelverket for tillatelser til akvakultur på land

8. august 2023 - Nærings- og fiskeridepartementet

Svarbrev: Innspill til endring av gjeldende kontrollområdeforskrift for Krepsepest i Eidskog kommune

1. august 2023 - Mattilsynet

Svarbrev: Korrigert svar på bestilling om kunnskapsstøtte fra Mattilsynet om oppdatert kart over kontrollområdet for krepsepest i Glomma

27. juli 2023 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av funksjonskrav for landbaserte akvakulturanlegg

21. juni 2023 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret

13. juni 2023 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til utredningsprogram for havbruk til havs - Områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken

23. mai 2023 - Fiskeridirektoratet

Svarbrev: Prøvefrekvens og prøvetaking ved analyse av vannprøver fra akvakulturrelaterte virksomheter for dokumentasjon av desinfeksjonseffekter

12. april 2023 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endringer i lov om laksefisk og innlandsfisk

30. mars 2023 - Miljødirektoratet

Svarbrev: Vurdering av forslag til kriterier for liseføring av sykdommer i kategori G

21. mars 2023 - Mattilsynet

2022

Svarbrev på bestilling av kunnskapsstøtte vedr. betydning av Flavobacterium psychrophilum-sepsis hos regnbueørret i innlandsoppdrett

22. desember 2022 - Mattilsynet

Høringssvar: Endring av dyrehelseforskriften om mottagelige arter for akvatiske sykdommer

19. desember 2022 - Mattilsynet

Svarbrev: Kunnskapsstøtte ifb. søknad om etablering av akvakulturvirksomhet

25. november 2022 - Mattilsynet

Svarbrev: Spørsmål om avlusingseffekt og behandlingshyppighet

1. november 2022 - Mattilsynet

Høringssvar: Styringsdokument for "Landbruk for utvikling"

4. november 2022 - Landbruks- og matdepartementet

Svarbrev: Vertikal overføring av ILA-virus

31. oktober 2022 - Mattilsynet

Underliggende dokumentasjon til vurdering av smittestatus i Skibotnregionen, Troms og Finnmark

31. oktober 2022 - Mattilsynet

Faglig vurdering: Skrantesjuke (CWD) forekomst på Hardangervidda etter jakt 2022

25. oktober 2022 - Veterinærinstituttet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. innførsel av isblokker fra Finland

10. oktober 2022 - Mattilsynet

Høringssvar: Innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd fra Veterinærinstituttet NFD

31. august 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd fra Veterinærinstituttet LMD

31. august 2022 - Landbruks- og matdepartementet

Kunnskapsstøtte: Innspill om ferskvannsbehandling av lakselus og innrapporteringsskjema for lakselus

8. august 2022 - Mattilsynet

Faglig vurdering: Vurdering av Driva Aquaculture AS sine planer for smittekontroll i forbindelse med landbasert oppdrett

Oppdatert med addendum 28.03.2023

1. juli 2022 - Driva Aquaculture AS

Høringssvar: Etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften

29. april 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til forskrift om auksjon av tillatelser til lakseoppdrett 2022

28. mars 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr, og forslag til endring i etableringsforskriften og akvakulturdriftforskriften

23. mars 2022 - Mattilsynet

Høringssvar: Forskrift om utøvelse av hvalfangst

2. mars 2022 - Fiskeridirektoratet

Høringssvar: Reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet

21. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2021/2022

21. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til akvakultur med laksefisk til miljøteknologiformål

14. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet