Faglige vurderinger og høringssvar

Her finner du en oversikt over faglige vurderinger og høringssvar utarbeidet av Veterinærinstituttet til ulike instanser. 

Ved å klikke på lenken i høringssvar vil du laste ned dokumentet til egen enhet. 

Høringssvar: Forslag til ny lakselusforskrift

20. mars 2020 - Mattilsynet

Høringssvar: Vedrørende utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse - og ørretoppdrett, 2019-2020

5. desember 2019 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Høring om forslag til ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark

1. oktober 2019 - Miljødirektoratet 

Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om fôrvarer - Vedlegg 1: Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer

11. juni 2019 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om endring av CWD-soneforskriften

14. mai 2019 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om rester av plantevernmidler i
nceringsmidler og forvarer 

2. mai 2019 - Mattilsynet

lnnspill til forslag til tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer

29. april 2019 - Miljødirektoratet

Høringssvar: Forslag til endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften

3. juli 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Endring av forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar innanfor Rogaland og mellom buskapar innanfor Aust-Agder

06. juni 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Innføring av prosesshygienekriterium for Campylobacter i slaktekylling

1. mars 2018 - Mattilsynet

Kunnskapsstøtte ved ILA-tilfellet 11543 Buholmen Ø - svar på innspill til forhøring

23. februar 2018 - Mattilsynet

Oppdeling av frukt og grønt i dagligvarehandelen - ønske om Veterinærinstituttets vurdering av de foreslåtte bransjeretningslinjene

18. februar 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endringer i regler for bruk av ikke-økologisk proteinfôr, saktevoksende fjørferaser og import av økologiske

14. februar 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Endringer i regler for økologisk produksjon

19. juni 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Høring av forslag til ny forskrift om ny mat

13. juni 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om rester i plantevernmidler i næringsmidler og forvarer

9. juni 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom

21. mai 2017 - Mattilsynet

Innspill til ny forskrift om bekjempelse av lakselus

10. mai 2017 - Mattilsynet

Forslag til endrede krav til bekjempelse av klassisk svinepest

21. april 2017 - Mattilsynet

Faglig vurdering: Psoroptes ovis hos alpakka og lama

21. mars 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om opphevelse av soneforskrfit for å forebygge og bekjempe lus i Hordaland og Rogaland

9. mars 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Mattilsynets beredskapsplan – nye sykdommer hos akvatiske dyr

16 februar 2017 - Mattilsynet

Svar på høring: Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

15. februar 2017 - Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2013-112 under EU-forordning 1829/2003

2. februar 2017 - Miljødirektoratet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om hold av høns og kalkun

11. januar 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: om fleksibilitet i produksjonsområder

9. januar 2017 – Nærings- og fiskeridepartementet

Innlegg frå Veterinærinstituttet om antibiotikaresistens til Helse- og omsorgskomitéens høring vedrørande representantframlegg Dokument 8:2 S i Stortinget 6 desember

30 november 2016 – Helse og omsorgskomitéen

Vurdering av tellemetodikk ved lave lusetall

15. november 2016
Dokumentet henviser til rapport 17-2016: Håndtering av falske lusetellinger

Høringssvar: svar på forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

20. september 2016 

Forvaltningsstøtte - spørmsål om vurdering av revidert rapport fra Nofence

16. september 2016 - Mattilsynet

Funn av Mycobacterium bovis hos lama ved PCR - faglig vurdering av smittefare samt forslag til tiltak

28. juni 2016 - Mattilsynet

Funn av Psoroptes ovis hos alpakka i Norge - faglig vurdering

6. februar 2015

Høringssvar: Forslag til endring av sykdomslisten for fisk og helsesertifikalter ved import av fisk

23. mai 2013 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til forskrift om tildeling av tillatelser til havbruk med laks, ørret eller regnbueørret i sjøvann i 2013

18. april 2013 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Høringssvar: Forskrift om nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden

22. mars 2013 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Høringssvar: Forslag til endring i havbeiteforskriften

28. januar 2013 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Høringssvar: Oppheving av forskrift om PD i Berg og Torsken kommuner

8. januar 2013 - Mattilsynet 

Høringsuttalelse: Utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål

27. desember 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun

27. november 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Utkast til forskrift om avliving av dyr

26. november 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til endring i akvakulturloven

22. november 2012 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Innspill til implementering av ny forskrift om bekjempelse av lakselus

21. november 2012 - Mattilsynet (felles innspill med Havforskningsinstituttet)

Vurdering av Lama - Alpakka

22. august 2012 - Mattilsynet 

Svar vedrørende utendørs kalveoppstilling

20. august 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til nye regler for å begrense spredning og utbrudd av SAV2

17. august 2012 - Mattilsynet 

Valp med ukjent opprinnelse

12. juni 2012 - Mattilsynet 

Høringsuttalelse: Forslag til endring i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

25. mai 2012 - Helse- og omsorgsdepartementet 

Vurdering av fotråte hos storfe

24. mai 2012 - Mattilsynet 

Vurdering av behovet for fortsatt kontraktfestet vaksinetilgang

16. mai 2012 - Mattilsynet 

Importrisikovurdering av løshunder fra Romania - Linguatula serrata

16. mai 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forskrift om endring av forskrift om hold av storfe

14. mai 2012 - Mattilsynet 

Forslag til forvaltningsmessig håndtering av hundehold ved påvisning av salmonellabakterier

Den faglige vurderingen har også ett vedlegg

9. mai 2012 - Mattilsynet 

Høringsuttalelse: Endring av akvakulturregelverket - tilpasning til rensefisk

9. mai 2012 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Valg av metode for friskmelding av innsjøer i Fustavassdraget mhp Gyrodactylus salaris på røye

8. mai 2012 - Mattilsynet 

Holdforskrift storfe - spørsmål angående permanent foringsplass ved utedrift

27. april 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Endringsforskrifter om sertifisering av fjørfevirksomheter, samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS og import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

20. April 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Biprodukthøring

19. april 2012 - Mattilsynet 

Forslag til forvaltningsmessig håndtering av hundehold ved påvisning av leptospirose

17. april 2012 - Mattilsynet 

Svar på spørsmål i forbindelse med nye retningslinjer for bekjempelse av paratuberkulose

16. april 2012 - Mattilsynet 

Risiko for sykdommer på hund under reise i Europa

16. april 2012 - Steinar Årlie 

Desinfeksjonsmidler virksomme mot Munn- og klovsyke (MKS) og Klassisk svinepest (KSP) virus

12. april 2012 - Mattilsynet 

Kommentarer til "Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek"

19. mars 2012 - Helse- og omsorgsdepartementet 

Svar på faglige spørsmål om mædi og CAE hos sau og geit

28. februar 2012 - Mattilsynet 

Schmallenbergvirus - vurdering av riskobildet og forslag til overvåking

20. februar - Mattilsynet 

Forespørsel om faglig vurdering angående tidspunkt for prøvetaking av dyr i isolasjon

14. februar 2012 - Mattilsynet 

Høring: Utkast til forskrift om endring av forskrift om hold av svin

14. februar 2012 - Mattilsynet 

Bestilling: Undersøkelse og sanering for fotråte i isolat

9. februar 2012 - Mattilsynet 

Anmodning om faglig støtte ved vurdering av tilsetning av antibiotika i rånesæd

31. januar 2012 - Mattilsynet 

Tolking av analyseresultater og oppfølging - E. coli i vegetabilske næringsmidler

25. januar 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til endrede regler om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler

23. januar 2012 - Mattilsynet 

Tiltak i forurenset grunn – Nedrebøheia skytefelt

28. oktober 2011 - Mattilsynet

Høringssvar: Rapport fra et ekspertutvalg om effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

9. august 2011 - Fiskeri- og kystdepartementet

Høringssvar: Genmodifisert maislinje - DAS-40278-9

13. mai 2011 - Direktoratet for naturforvaltning 

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

28. februar 2011 - Helse- og omsorgsdepartementet

Høringssvar: Utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr

21. mai 2010 - Mattilsynet

Rå melk og rå fløte til lokal omsetning og konsum. Vurdering av forslag til forskrift

4. februar 2010 - Mattilsynet