Faglige vurderinger og høringssvar

Her finner du en oversikt over faglige vurderinger og høringssvar utarbeidet av Veterinærinstituttet til ulike instanser. 

Ved å klikke på lenken i høringssvar vil du laste ned dokumentet til egen enhet. 

2021

Høringssvar: Forslag til endring av mal for kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA)

8. november 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om prøveordning for rullerende MTB

25. oktober 2021 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag om endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til forskrift om endring av kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål, Bodø, Beiarn kommuner, Nordland

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Strand, Randaberg, Kvitsøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. vurdering av søknad fra SalMar Ocean

12. oktober 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling om vurdering av smitterisikoen ved videre produksjon av ILA-vaksinerte fisk etter påvisning av ILA

23. juli 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. listeføring av Pasteurellose

21. juni 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: GJ/Bestilling 17, vedr. friskmelding Buåa

21. juni 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: GJ/Bestilling 16, vedr. endring av gjeldende kontrollområdeforskrift for krepsepest i Eidskog kommune

21. juni 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Myndighetenes håndtering av koronapandemien

17. juni 2021 - Justis- og beredskapsdepartementet

Høringssvar: Forslag til forskrift om endring av kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

11. juni 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Anmodning om kommentar til uttalelse fra Forsøksdyrkomitéen

4. juni 2021 - Nærings- og fiskeridepartementet

Behov for økt resistensovervåkning av lakselus mot ferskvann i 2021

16. april 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endringer i akvakulturregelverket

30. mars 2021 - Fiskeridirektoratet

Høringssvar: Forslag til endring i produksjonsområdeforskriften

5. mars 2021 - Nærings- og fiskeridepartementet

Svarbrev: Bestilling vedrørende krav om karantene for brønnbåter og servicebåter ved overgang mellom visse typer oppdrag

28. februar 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Svar på Mattilsynets bestilling vedr. spørsmål angående biosikkerhet i RAS-anlegg

23. februar 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Fremtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge

5. februar 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte ad. «Oppdatering av sykdomsstatus i Norge-fiskehelse»

2. februar 2021 - Mattilsynet

Rapport: Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett

15. januar 2021 - Mattilsynet

2020

Svarbrev: Statistisk usikkerhet i lusetellinger og resistens/følsomhet mot ikke-medikamentelle behandlinger

18. desember 2020 - Mattilsynet

Bestilling: Gyrodactylus salaris – Fremgangsmåte for friskmelding av Fustvassdraget

23. oktober 2020 - Mattilsynet

Svarbrev: Epidemiologiske og økonomiske konsekvenser av ulike strategiske veivalg for framtidig bekjempelse av ILA

23. september 2020 - Mattilsynet

Faggrunnlag: Nasjonal strategi for urbant landbruk - Innspill fra Veterinærinstituttet

20. april 2020 - Landbruks- og matdepartementet

Svarbrev: Vaksinering mot PD og fiskevelferd

1. oktober 2020 - Nærings- og fiskeridepartementet

Svarbrev: Epidemiologiske og økonomiske konsekvenser av ulike strategiske veivalg for framtidig bekjempelse av ILA

23. september 2020 - Mattilsynet

Bestilling vedr. analyser av prøver fra lokaliteter i bekjempelsessoner for ILA

11. september 2020 - Mattilsynet

Kommentar til: Høring - forslag til tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr

7. september 2020 - Fiskeridirektoratet

Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. risiko for smittespredning som følge av nye krav til behandling av transportvann fra brønnbåter

31. august 2020

Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. import av rogn og gytefisk fra Vänern

22. juni 2020 - Mattilsynet

Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. retningslinjer for akutt fiskesykdom og -død i elv

29. juni 2020 - Mattilsynet

Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. smittespredning mellom landbaserte akvakulturanlegg

10. juni 2020 - Mattilsynet

Høringssvar: Forskriftsendring om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr

29. mai 2020 - Mattilsynet

Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. smittespredning av ILAV mellom lokaliteter i Kværnangen

23. april 2020 - Mattilsynet

Fremdriftsplan for utvidelse av forbislippingsventil

24. mars 2020 - Norges vassdrags- og energidirektorat 

Høringssvar: Forslag til ny lakselusforskrift

20. mars 2020 - Mattilsynet

Høringssvar: Endring av forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

20. mars 2020 - Fiskeridirektoratet

Høringsnotat: Produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret

17. mars 2020 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. smittestoff fra laks til menneske

2. mars 2020 - Mattilsynet

Høring: Forslag om endring av CWD-soneforskriften

6. februar 2020 - Mattilsynet

Svar på bestilling: Nye kriterier for utvalg av elver til OK-program

5. februar 2020 - Mattilsynet

2019

Høringssvar: Vedrørende utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse - og ørretoppdrett, 2019-2020

5. desember 2019 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Høring om forslag til ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark

1. oktober 2019 - Miljødirektoratet 

Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om fôrvarer - Vedlegg 1: Grenseverdier for innhold av uønskede stoffer i fôrvarer

11. juni 2019 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om endring av CWD-soneforskriften

14. mai 2019 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer 

2. mai 2019 - Mattilsynet

lnnspill til forslag til tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer

29. april 2019 - Miljødirektoratet

2018

Høring: Forslag om endring i CWD-soneforskrift for å bekjempe skrantesjuke

12. september 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften

3. juli 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Endring av forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar innanfor Rogaland og mellom buskapar innanfor Aust-Agder

06. juni 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Innføring av prosesshygienekriterium for Campylobacter i slaktekylling

1. mars 2018 - Mattilsynet

Kunnskapsstøtte ved ILA-tilfellet 11543 Buholmen Ø - svar på innspill til forhøring

23. februar 2018 - Mattilsynet

Oppdeling av frukt og grønt i dagligvarehandelen - ønske om Veterinærinstituttets vurdering av de foreslåtte bransjeretningslinjene

18. februar 2018 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endringer i regler for bruk av ikke-økologisk proteinfôr, saktevoksende fjørferaser og import av økologiske

14. februar 2018 - Mattilsynet

2017

Høringssvar: Endringer i regler for økologisk produksjon

19. juni 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Høring av forslag til ny forskrift om ny mat

13. juni 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om rester i plantevernmidler i næringsmidler og forvarer

9. juni 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom

21. mai 2017 - Mattilsynet

Innspill til ny forskrift om bekjempelse av lakselus

10. mai 2017 - Mattilsynet

Forslag til endrede krav til bekjempelse av klassisk svinepest

21. april 2017 - Mattilsynet

Faglig vurdering: Psoroptes ovis hos alpakka og lama

21. mars 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om opphevelse av soneforskrfit for å forebygge og bekjempe lus i Hordaland og Rogaland

9. mars 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: Mattilsynets beredskapsplan – nye sykdommer hos akvatiske dyr

16 februar 2017 - Mattilsynet

Svar på høring: Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

15. februar 2017 - Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlig høring av søknad EFSA-GMO-NL-2013-112 under EU-forordning 1829/2003

2. februar 2017 - Miljødirektoratet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om hold av høns og kalkun

11. januar 2017 - Mattilsynet

Høringssvar: om fleksibilitet i produksjonsområder

9. januar 2017 – Nærings- og fiskeridepartementet

2016

Innlegg frå Veterinærinstituttet om antibiotikaresistens til Helse- og omsorgskomitéens høring vedrørande representantframlegg Dokument 8:2 S i Stortinget 6 desember

30 november 2016 – Helse og omsorgskomitéen

Vurdering av tellemetodikk ved lave lusetall

15. november 2016
Dokumentet henviser til rapport 17-2016: Håndtering av falske lusetellinger

Høringssvar: svar på forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

20. september 2016 

Forvaltningsstøtte - spørmsål om vurdering av revidert rapport fra Nofence

16. september 2016 - Mattilsynet

Funn av Mycobacterium bovis hos lama ved PCR - faglig vurdering av smittefare samt forslag til tiltak

28. juni 2016 - Mattilsynet

2015

Funn av Psoroptes ovis hos alpakka i Norge - faglig vurdering

6. februar 2015

2013

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om fôrvarer

21. juni 2013 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til endring av sykdomslisten for fisk og helsesertifikalter ved import av fisk

23. mai 2013 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til forskrift om tildeling av tillatelser til havbruk med laks, ørret eller regnbueørret i sjøvann i 2013

18. april 2013 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Høringssvar: Forskrift om nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden

22. mars 2013 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Høringssvar: Forslag til endring i havbeiteforskriften

28. januar 2013 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Høringssvar: Oppheving av forskrift om PD i Berg og Torsken kommuner

8. januar 2013 - Mattilsynet 

2012

Høringsuttalelse: Utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål

27. desember 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun

27. november 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Utkast til forskrift om avliving av dyr

26. november 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til endring i akvakulturloven

22. november 2012 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Innspill til implementering av ny forskrift om bekjempelse av lakselus

21. november 2012 - Mattilsynet (felles innspill med Havforskningsinstituttet)

Vurdering av Lama - Alpakka

22. august 2012 - Mattilsynet 

Svar vedrørende utendørs kalveoppstilling

20. august 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til nye regler for å begrense spredning og utbrudd av SAV2

17. august 2012 - Mattilsynet 

Valp med ukjent opprinnelse

12. juni 2012 - Mattilsynet 

Høringsuttalelse: Forslag til endring i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

25. mai 2012 - Helse- og omsorgsdepartementet 

Vurdering av fotråte hos storfe

24. mai 2012 - Mattilsynet 

Vurdering av behovet for fortsatt kontraktfestet vaksinetilgang

16. mai 2012 - Mattilsynet 

Importrisikovurdering av løshunder fra Romania - Linguatula serrata

16. mai 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forskrift om endring av forskrift om hold av storfe

14. mai 2012 - Mattilsynet 

Forslag til forvaltningsmessig håndtering av hundehold ved påvisning av salmonellabakterier

Den faglige vurderingen har også ett vedlegg

9. mai 2012 - Mattilsynet 

Høringsuttalelse: Endring av akvakulturregelverket - tilpasning til rensefisk

9. mai 2012 - Fiskeri- og kystdepartementet 

Valg av metode for friskmelding av innsjøer i Fustavassdraget mhp Gyrodactylus salaris på røye

8. mai 2012 - Mattilsynet 

Holdforskrift storfe - spørsmål angående permanent foringsplass ved utedrift

27. april 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Endringsforskrifter om sertifisering av fjørfevirksomheter, samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS og import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

20. April 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Biprodukthøring

19. april 2012 - Mattilsynet 

Forslag til forvaltningsmessig håndtering av hundehold ved påvisning av leptospirose

17. april 2012 - Mattilsynet 

Svar på spørsmål i forbindelse med nye retningslinjer for bekjempelse av paratuberkulose

16. april 2012 - Mattilsynet 

Risiko for sykdommer på hund under reise i Europa

16. april 2012 - Steinar Årlie 

Desinfeksjonsmidler virksomme mot Munn- og klovsyke (MKS) og Klassisk svinepest (KSP) virus

12. april 2012 - Mattilsynet 

Kommentarer til "Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek"

19. mars 2012 - Helse- og omsorgsdepartementet 

Svar på faglige spørsmål om mædi og CAE hos sau og geit

28. februar 2012 - Mattilsynet 

Schmallenbergvirus - vurdering av riskobildet og forslag til overvåking

20. februar - Mattilsynet 

Forespørsel om faglig vurdering angående tidspunkt for prøvetaking av dyr i isolasjon

14. februar 2012 - Mattilsynet 

Høring: Utkast til forskrift om endring av forskrift om hold av svin

14. februar 2012 - Mattilsynet 

Bestilling: Undersøkelse og sanering for fotråte i isolat

9. februar 2012 - Mattilsynet 

Anmodning om faglig støtte ved vurdering av tilsetning av antibiotika i rånesæd

31. januar 2012 - Mattilsynet 

Tolking av analyseresultater og oppfølging - E. coli i vegetabilske næringsmidler

25. januar 2012 - Mattilsynet 

Høringssvar: Forslag til endrede regler om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler

23. januar 2012 - Mattilsynet 

2011

Tiltak i forurenset grunn – Nedrebøheia skytefelt

28. oktober 2011 - Mattilsynet

Høringssvar: Rapport fra et ekspertutvalg om effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

9. august 2011 - Fiskeri- og kystdepartementet

Høringssvar: Genmodifisert maislinje - DAS-40278-9

13. mai 2011 - Direktoratet for naturforvaltning 

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

28. februar 2011 - Helse- og omsorgsdepartementet

2010

Høringssvar: Utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr

21. mai 2010 - Mattilsynet

Rå melk og rå fløte til lokal omsetning og konsum. Vurdering av forslag til forskrift

4. februar 2010 - Mattilsynet