Prøvetaking av hest

Finn riktig prøve og fremgangsmåte for uttak av ulike prøvetyper.

Sykdomsbilde

 • Avføringsprøver/tarminnhold
  • Ta minst én spiseskje (ca 10 gram) men gjerne så mye som 50 gram, særlig hvis prøven skal undersøkes for Salmonella eller for flere typer agens (bakterier, parasitter etc.).
  • Prøven bør vanligvis tas fra endetarmen hurtigst mulig etter symptomutbrudd.
  • - Ved mistanke om koksidier: Ta prøve 1-2 dager etter symptomstart for å sikre at dyret har begynt å skille ut oocyster.
  • Parasittologiske undersøkelser: Ha minst mulig luft i prøvebeholderen ved innsending.
 • Blodprøver

  NB! Blodprøver må ikke fryses!

  Serologiske undersøkelser: Ta 5-10 ml fullblod (rød kork – uten antikoagulant). 
  Undersøkelser for agenspåvisning (PCR): Ta 5-10 ml EDTA-blod. 
  Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak! 
  Fullblodsprøver oppbevares 2-3 timer i romtemperatur før de kjøles ned. 
  Rekvisisjonsskjema, pakking og prøveinnsending for hest (lenke)

 • Hud- og hårprøver
  • Hudskrap: Skrap dypt (til blods). Ta ytterst i prosessen, få med skorper og hår.
  • Hårprøver: Send alltid en del hår, helst også noen med røtter (napp ut).
  • Ektoparasittundersøkelse: Send hår, hudskrap, skorper, synlige parasitter.
  • Ringormundersøkelse: Send hår og hudskrap fra randsonen av lesjonene (overgang mellom friskt og sykt vev). Hår MÅ nappes ut slik at røttene følger med. Skrap aldri til blods, kun i overflaten.
  • Subkutane mykoser: Dypt hudskrap eller biopsi.
  • Seborré: Send hudprøver eller svaberprøver fra affiserte partier. Prøvene må sikres mot uttørring under transporten. Plastrør med skrukork er egnet.
 • Kadavre og organer

  Ved innsendelse av hele dyr eller organer, foretar Veterinærinstituttet de supplerende undersøkelser som anses nødvendig (bakteriologi, virologi etc.). Dette vil kunne medføre tilleggskostnader, slike vil i så fall laboratoriet ta kontakt med innsender om.

  • Send så ferskt materiale som mulig, fortrinnsvis hele kadavre.
  • Ved utredning av besetningsproblemer bør det sendes flere dyr for å sikre representativt materiale.
  • Fosterdiagnostikk: Send flere fostre samt fosterhinner dersom mulig.


  Feltobduksjon

  • Prøver til histologisk/immunhistokjemisk undersøkelse: Legges på formalin (NB! 2-3 mm tynne skiver)
   - Formalinfiksering: Forhold vev:formalin (10 % buffret formalin (4 % formaldehyd med fosfatbuffer)) bør være 1:10 - 1:20. Legg innsnitt i større vevsbiter/biopsier.
  • - Send gjerne digitale bilder av de makroskopiske forandringene.
  • Prøver til bakteriologisk undersøkelse: Svaberprøver fra slimhinner, meninger, ledd, byller eller organer. Prøvene tas så aseptisk som mulig og fortrinnsvis fra ferske og ubehandlede dyr.
  • Prøver til parasittologisk undersøkelse: Tas fra endetarmen.
  • Prøver til mykologisk undersøkelse: Vevsprøver og/eller svaberprøver fra slimhinner, meninger, ledd, byller eller organer. Prøvene tas så aseptisk som mulig og fortrinnsvis fra ferske og ubehandlede dyr.
  • Prøver til molekylære undersøkelser: Skal være ferske, frosne eller alkoholfikserte. Formalinfiksert materiale er IKKE egnet.
  • Prøver til virologisk undersøkelse: TAS med kunstfibersvabre som legges i spesielt transportmedium. Organprøver plasseres i sterile rør eller i rør med RNAlater.
   - Prøver på RNAlater må ikke være større enn 0,5*0,5*1 cm.
 • Kjønnsveier

  Dyrking for Taylorelle equigenitalis (CEM)

  • Hingst: urethra, fossa glandis, preputium, (sæd)
  • Hoppe: sinus clitoridis, fossa clitoridis, uterus eller cervix (ikke nødvendig hos drektig hoppe)
  • NB! Kontakt laboratoriet på forhånd da spesialmedier kreves
 • Leddinnhold fra kadaver

  Flå av huden over leddet. Punkter leddet med en steril, grov kanyle og forsøk å aspirere leddinnhold. Alternativt åpnes leddet med steril skalpell og leddinnhold suges opp med sprøyte eller pipette. Er innholdet tykt tas prøven med en steril bomullssvaber som sendes i transportmedium, gjerne kullmedium (bakteriologi) eller spesialmedium for virus og mykoplasma. Det bør tas prøver fra flere ledd eller fra flere dyr.

 • Svaberprøver
  • Bakteriologiske undersøkelser: Bruk svabre med kulltransportmedium (NB! Er IKKE egnet til salmonellaundersøkelser - der skal det sendes inn avføringsprøver).
  • Mykologiske undersøkelser: Bruk svabre med kulltransportmedium.
  • Virologiske undersøkelser: Bruk ”Flocked Swabs” (evt. annen steril svaber av kunstfiber, til nød kan en bruke bomullspinne) som plasseres i virustransportmedium. Tørre svabere kan også brukes. NB! Gelsvabere/kullsvabere skal IKKE brukes.
  • Parasittologiske undersøkelser: Svaberprøver er ikke egnet.
 • Urinprøver

  Overfør urinen til sterilt prøveglass, helst med skrukork, og avkjøl prøven ved å holde glasset i rennende vann. Angi prøvetakingsmåte i anamnesen (skålurin, kateterurin, blærestikkurin).

Hvordan ta og behandle ulike prøvetyper

Viktig ved forsendelse

 • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak.
 • Prøver oppbevares kjølig (ikke fryses) frem til forsendelse.
 • Unntak: Organprøver til toksikologi og virologi. Ved transporttid over ett døgn bør prøvene fryses.

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve