Lite smitte av sykdommer mellom mennesker og dyr i Norge

Vi har lite smitte mellom dyr og mennesker gjennom mat, vann og dyr i Norge. Zoonotiske sykdommer har generelt begrenset betydning for dyre- og folkehelsen her til lands. 

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker som forårsakes av ulike smittestoff som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner. Den årlige zoonoserapporten dokumenterer forekomsten av slike sykdommer i Norge. På verdensbasis er nesten 60 prosent av alle infeksjoner hos mennesker forårsaket av smittestoffer fra mat eller dyr.

I 2023 var forekomsten av zoonoser hos dyr og mennesker i Norge stabil sammenlignet med tidligere år, men det var en økning i antall sykdomstilfeller forårsaket av Shigatoksin-produserende E.coli (STEC) hos mennesker. Disse bakteriene kan gi alvorlig sykdom hos mennesker.

- Drøvtyggere, og særlig storfe, regnes som det viktigste reservoaret for STEC, som særlig finnes i tarmen hos disse dyrene. Smitte fra dyr til mennesker kan skje ved inntak av mat eller vann som er forurenset med bakterier fra smittebærende dyr, eller ved direkte kontakt med dyrene. Bakterien kan også overføres til kjøtt ved slakting. Det ble rapportert to utbrudd med bakterien i fjor, begge knyttet til hamburgere, sier Marie Myklatun Krosness, som er fagansvarlig for storfe ved Veterinærinsituttet.

Det er bakterien Campylobacter som forårsaker flest smittetilfeller hos mennesker i Norge, etterfulgt av Salmonella. Campylobacter og Salmonella finnes hovedsakelig i tarmen hos fugler og pattedyr. Slaktekylling i Norge overvåkes for Campylobacter og forekomsten er stabilt svært lav. I Norge er matproduserende dyr som svin, storfe og fjørfe svært sjelden infisert med Salmonella.

Veterinærinstituttet bistår Mattilsynet med å holde oversikt over forekomsten av zoonoser hos dyr og i mat og miljø. Denne overvåkningen er avgjørende for å kunne oppdage, forebygge og bekjempe zoonotiske sykdommer på en god måte og for å kunne bevare den gode helsesituasjonen vi har i Norge.  

Zoonoserapporten er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, og er en årlig leveranse til den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, som Norges bidrag til en felles europeisk rapport.

Les hele Zoonoserapporten 2023 her.

Del artikkel