Veterinærinstituttet med i Villaksåret

2019 er det internasjonale lakseåret, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning markerer det med å arrangere Villakskonferansen 22. – 23. januar i Trondheim. Veterinærinstituttet deltar med fem foredrag om fem dagsaktuelle villakstema som gir innblikk i pågående forskningsaktivitet og kunnskapsutvikling om laksens ve og vel.

Her følger informasjon om foredragene du kan høre fra Veterinærinstituttet. 

Seksjonsleder og forsker Åse Garseth, invitert foredrag: Kan sykdom i oppdrett påvirke villaks? Dette er et krevende fagfelt: har oppdrettsnæringens inntog endret sykdomsdynamikken langs kysten, og hvordan går det da med villaksen?

Forsker og leder av lakselusgruppa Kari Olli Helgesen: Betydningen av lakselus for vill laksesmolt. Lakselus produsert i oppdrettsanlegg utgjør en trussel for vill laksefisk. Lusas påvirkning på villaksen er i dag den miljøparameteren som ligger til grunn for trafikklysordningen, som regulerer oppdrettsnæringens muligheter til vekst eller en eventuell redusert produksjon. Hvilke metoder har forskerne for å vise hva lakselusa betyr for villaksen, og hvor sikre er de på resultatene?

Forsker Pål Adolfsen: Rotenonbehandling mot Gyrodactylus salaris. Utryddelsen av G.salaris fra norske vassdrag er kanskje miljøforvaltningens største suksesshistorie, der villaksens genetikk har blitt bevart inntil den eksistensielle trusselen ble eliminert og laksen tilbakeført til vassdraget. Det ligger mye ressurser og planlegging bak behandlingene som førte til friskmeldingene. Men hva må egentlig til for å lykkes med ett så stort utryddelsestiltak?

Forsker Siri Gåsnes: Nye sykdomsfremkallende agens i genbank for vill laks. Mattilsynet har tidligere pålagt overvåking av alvorlige smittsomme sykdommer. Opphavsfisken til populasjonen i genbanken kan ha mange andre (mindre alvorlige?) smittestoffer vi ikke undersøker for. Overføres slike sykdommer til produksjonsfisken i genbanken, og hva betyr de i så fall for avkommet?

Seniorrådgiver Ketil Skår: Sporing av rømt oppdrettslaks – et tema som frustrerer både oppdrettere og villaksforkjemperne. Veterinærinstituttet har i samarbeid med NGU forsket fram en sporingsmetode basert på naturens avtrykk av grunnstoff i skjell, og levert et forslag til hvordan metoden kan benyttes i sporingssammenheng. Hvor god er metoden, og hvordan bør den brukes for å gi best mulige svar?

Villakskonferansen er en arena der nye ideer, kunnskap og erfaringer deles. Temaet denne gangen er resultatene og ny kunnskap som er oppnådd med bruk av dem. Konferansen er finansiert av Miljødirektoratet.

Del artikkel