Ønsker å styrke samarbeidet med Malawi og Etiopia

Tre forskere fra Veterinærinstituttet besøkte Etiopia og Malawi i januar 2020. Målet var å kartlegge potensielle områder for samarbeid innen dyrehelse og én helse med sine søsterinstitusjoner i de to afrikanske landene. Oppdraget er i tråd med Veterinærinstituttets strategi om å utvide internasjonalt samarbeid og aktiviteter, og å bidra til å forbedre dyrehelsen - også utenfor norske grenser.

-Veterinærinstituttet vil fortsette å rette oppmerksomheten mot viktigheten av dyrehelse i den globale innsatsen for å nå FNs utviklingsmål og oppnå bærekraftig matproduksjon, sier Carlos das Neves, direktør for Forskning og Internasjonalisering ved Veterinærinstituttet.

Denne innsatsen er også i tråd med den nylig publiserte norske handlingsplanen for bærekraftige matsystemer som faller under norsk utenriksstøtte og utviklingspolitikk. Der understrekes det at «Sykdommer hos husdyr og fisk er en betydelig risikofaktor i matproduksjonen. En rekke smittsomme sykdommer kan overføres mellom dyr og mennesker, og spredning av sykdommer blant dyr kan føre til store økonomiske tap».

-Utviklingssamarbeid innen dyrehelse og én helse kommer ikke bare dyre- og menneskers helse i Etiopia eller Malawi til gode. Det kan også styrke den norske kompetansen i beredskap mot alvorlige og nye trusler mot helse og mattrygghet, sier das Neves. 

Besøket til Malawi var også en del av det offisielle besøket av Landbruks- og matdepartementet og utviklingsdepartementet til Malawi som hadde som formål å lære om pågående og planlagte utviklingssamarbeid mellom Norge og Malawi. Det var interessante møter og gode diskusjoner med ledere og forskere ved mer enn ti forskjellige institusjoner som arbeider innen dyrehelse og én helse i de to landene. Mange områder av felles interesse ble kartlagt og flere potensielle samarbeidsområder ble identifisert.

Veterinærinstituttet vil nå fortsette arbeidet med å finne muligheter for å realisere noen av disse ideene i nært samarbeid med direktoratet for utviklingssamarbeid - NORAD.

Del artikkel