Vellykket reetablering av lakse- og sjøørretbestandene i Raumaregionen

Ny rapport beskriver arbeidet utført i forbindelse med tilbakeføring av stedegen laks og sjøørret til elvene i Raumaregionen i perioden 2015 til 2023 etter kjemisk bekjempelse av Gyrodactylus salaris. Undersøkelsene viser at prosjektet har vært vellykket, og at det er mulig å bygge opp levedyktige laksefiskbestander etter kjemisk bekjempelse av G. salaris.

Veterinærinstituttet (VI) har på oppdrag fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Miljødirektoratet vært prosjektledende aktør i arbeidet med å reetablere bestander av sjøørret og laks etter vellykket kjemisk behandling for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra elvene i Raumaregionen. Denne rapporten beskriver reetableringsarbeidet i Raumaregionen, som i hovedsak har pågått i perioden 2015-2023 etter bekjempelsestiltak utført i 2013 og 2014 og friskmelding i 2019. Rapporten omhandler de fire vassdragene Rauma med Istra, Måna, Innfjordelva og Isa/Glutra, alle med registrerte bestander av sjøørret og laks.

I perioden 2015-2023 har det blitt produsert totalt 8 943 190 lakserogn og 9 700 065 sjøørretrogn på levende genbank. Disse har blitt satt ut som øyerogn, ufôret eller fôret yngel i sine respektive vassdrag.

Parallelt med tilbakeføringen fra levende genbank har det pågått undersøkelser i vassdragene med den hensikt å dokumentere tilslaget på det utsatte materialet. Disse undersøkelsene har bestått av tetthetsberegninger av ungfisk og voksenfisk, samt undersøkelser av hvor stor andel ungfisk og voksenfisk som kommer fra utsettinger fra levende genbank.

Undersøkelsene har vist at materialet som er satt ut fra levende genbank har vært godt representert i regionen. I de fleste bestandene har utsatt fisk dominert ungfiskproduksjonen de første årene etter bekjempelsestiltaket. På samme måte har fisk utsatt fra levende genbank vært godt representert blant returnerende laks. Undersøkelsene viser at prosjektet har vært vellykket, og at det er mulig å bygge opp levedyktige laksefiskbestander etter kjemisk bekjempelse av G. salaris.

→ Les hele rapporten her.

Del artikkel