Vant pris for mangeårig arbeid med alternativer til dyreforsøk

Professor Adrian Smith, sekretær av organisasjonen Norecopa, har vunnet Charles River Excellence in Refinement Award for sitt mangeårige arbeid med alternativer til dyreforsøk.

Norecopa er den nasjonale konsensus-plattformen for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk. Prisen ble delt ut under avslutningsseremonien til 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, som hadde 1.200 deltakere.

Prisen fra Charles River anerkjenner arbeidet med Refinement, som innebærer forbedring av de dyreforsøkene som fortsatt må utføres. Norge har gjennomført EUs forsøksdyrdirektiv som har en endelig visjon om full erstatning av dyreforsøk.

Med prisdiplomet fulgte et pengebeløp på $5.000, som Smith har brukt til flere formål for å fremme 3R-arbeid internasjonalt.

–Det er en stor ære å motta denne internasjonale prisen, som bare er blitt tildelt seks ganger tidligere, sier Smith. Jeg håper det vil bidra til å sette fokus på behovet for en koordinert innsats for å redusere det store antallet forsøksdyr som fortsatt brukes i Norge.

Norecopa er en selvstendig medlemsorganisasjon, med et styre på fire personer som representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk, forvaltningen, akademia, industrien og dyrevernbevegelsen. Sekretariatet for Norecopa er tilknyttet Veterinærinstituttet. Organisasjonen ble opprettet i 2007 og mottar driftsmidler fra Landbruks- og matdepartementet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet.

Norecopas viktigste arbeidsoppgaver er å: 

  • Bidra til øke kunnskap om “de 3 R’ene” (Replacement, Reduction, Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.
  • Fungere som et kompetansesenter i spørsmål som angår de 3 R’ene.
  • Tilstrebe å oppnå sine mål gjennom konsensus mellom interessepartene.
  • Spre informasjon via aktuelle medier, møter og lignende aktiviteter.
  • Opprettholde og vedlikeholde sin egen kunnskapsbase om de tre R’ene og gjøre den tilgjengelig for allmennheten.

Del artikkel