Status vedrørende akutt hundesykdom 26.09.2019

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist slektskap mellom bakterier i forbindelse med akutt hundesykdom i Norge. Dette er et utbrudd som har rammet flere hunder, men som nå er på hell. 

Veterinærinstituttet og Mattilsynet vurderer at utbruddet av blodig diaré hos hund er på hell. Veterinærinstituttet stopper derfor med dette aktiv innsamling av prøvemateriale og gratis analyser i forbindelse med dette utbruddet (inkludert obduksjon) i denne saken. Vi arbeider nå med å karakterisere det materialet vi har mottatt. Vår spørreundersøkelse hvor veterinærer over hele landet har registrert nye tilfeller av syke hunder vil avsluttes etter søndag 29. september.  

Veterinærinstituttet har gjennomført slektskapsundersøkelse av den påviste bakterien - Providencia alcalifaciens. Dette gjøres ved hjelp en metode som kalles helgenomsekvensering. Helgenomsekvenseringen ble utført på Norwegian Sequencing Centre i Oslo. Informasjon om slektskap mellom bakterier kan gi oss en pekepinn på om flere hunder har blitt utsatt for samme smittekilde.

Bakterier med nærmest identisk DNA i 14 hunder

I første omgang er det undersøkt bakterier fra 22 hunder, og det er funnet svært nært beslektede bakterier med nærmest identisk sammensatt DNA hos 14 av disse – alle med tilknytning til det sentrale Østlandsområdet. Hunder med så nært beslektede bakterier regnes for å være del av et utbrudd. Hos de resterende 8 hundene ble det funnet andre genetiske typer av bakterien. Dette kan bety at en del av hundene som er registrert med blodig diaré den siste tiden ikke er del av et utbrudd, men at de er sporadiske tilfeller av liknende sykdom. Dette er ikke uventet.

De nye bakterieresultatene gir mulighet til å lete etter fellestrekk mellom en undergruppe av de syke hundene som vi vet er smittet med samme bakterievariant og sannsynligvis er del av det samme utbruddet.

Undersøker flere Providencia bakterier

Veterinærinstituttet har jobbet systematisk med å utelukke en rekke ulike kjente smittestoffer. Det pågår i tillegg fortsatt noen undersøkelser for å se etter andre, ukjente, smittestoff. I de videre undersøkelsene vil Veterinærinstituttet få gjennomført slektskapsundersøkelse av flere Providencia bakterier, samt studere om bakterien kan trenge inn i tarmveggen og føre til tarmskade.

Veterinærinstituttet vil fortsatt bistå Mattilsynet med å samle inn og bearbeide data fra kartleggingen for å se om det finnes fellestrekk som alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.

Se nettmelding fra Mattilsynet 26.09.2019

Angående råd henviser vi til Mattilsynet.

Del artikkel