Slik beregnes prosentvis dødelighet i oppdrett

Denne saken er eldre enn to år

I 2021 døde 15,5 prosent av norsk oppdrettslaks i sjøfasen. Veterinærinstituttet får en del spørsmål om hvordan prosentberegningen blir gjort.

Under Frisk Fisk-konferansen i Bergen 30. mai har Veterinærinstituttet et eget dialogmøte om beregning og rapportering av dødelighet.

Slik skjer beregningen:

Tap av laksefisk fra utsett i sjø til slakting rapporteres inn til Fiskeridirektoratet via Altinn. Dette tapet fordeles på dødfisk, utkast, rømming, tellefeil og «annet».

Dødfisk omfatter dødelighet som i hovedsak skyldes sykdom og skader. Det er disse tallene som ligger til grunn for beregningen. I disse tallene inngår ikke tap som følge av utkast, rømming, tellefeil eller «annet».

  • Dødelighetsberegningene blir foretatt ut fra mengde fisk i anleggene og innrapporterte dødfisk-tall.
  • Siden antall fisk i et anlegg varierer gjennom måneden og over året, blir det beregnet et gjennomsnitt for mengde fisk for hver måned. Dette gjøres ved å summere antall fisk i starten av måneden med antallet av fisk på slutten av måneden, og dele på to.
  • Ved å dele antallet av døde fisk i en måned med gjennomsnittstallet for antall fisk i den måneden blir det regnet ut en dødsrate, det vil si antall døde per antall fisk. Dette blir gjort hver måned for hvert eneste anlegg som har innrapportert døde fisk og beholdning.
  • Videre beregnes gjennomsnittlig månedlig dødsrate, per produksjonsområde, per fylke og for hele landet.

Fordelen ved å bruke rater er at det går an å beregne gjennomsnitt av disse, noe som ikke er matematisk mulig dersom en bruker prosent.

  • De månedlige dødsratene summeres sammen til en årlig kumulativ dødelighetsrate.
  • Den årlige dødelighetsraten blir omgjort til dødelighetsrisiko i prosent.

Årlig dødelighet i prosent representerer da sannsynligheten for at en tilfeldig fisk ville dø i løpet av dette året. Den gjennomsnittlige sannsynligheten for at en oppdrettsfisk skulle dø i sjøfasen i 2021 var altså 15,5 %. Det er selvsagt stor variasjon mellom ulike anlegg, produksjonsområder og måneder, slik at det både er anlegg som har høyere årlig dødelighet enn dette, og noen som har lavere. Dette fremgår også av tabellene i Fiskehelserapporten.

I Veterinærinstituttets oppdaterte tabeller på nett kan man se på ulike geografiske områder og år.

Det er mulig å velge om en vil se tallene samlet på fylke, produksjonssone eller nasjonalt nivå. Produksjonsområder eller fylker med få lokaliteter er tatt ut av fremstillingen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelte lokaliteter.

Del artikkel