Rotenonbehandling av Gjettjønna i Røros kommune

Den 13.-14. september 2017 starter Veterinærinstituttet med rotenonbehandling av Gjettjønna i Røros for å bekjempe karpefisken mort, en ny art for regionen.

Det er Veterinærinstituttets seksjon for miljø- og smittetiltak i Trondheim som utfører oppdraget for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

I 2016 ble karpefisken mort (Rutilus rutilus) påvist i Gjettjønna i Røros kommune. Mort hører til de såkalte Mjøsa-Storsjøartene og finnes naturlig på Østlandet men ikke i Trøndelag. Arten er oppført i kategorien «høy risiko» i Norsk svarteliste 2007 (Artsdatabanken), fordi den har stort potensiale til å endre økosystemet ved introduksjon i nye lokaliteter. Etablering av mort i Gjettjønna vil også utgjøre en risiko for spredninger i regionen, både til øvre Glåma, og til vannregion Trøndelag som i dag ikke har mort.

Bruk av CFT-Legumin (rotenonbehandling) er vurdert som det eneste tiltaket som sikkert kan fjerne fisk fra en større vannforekomst. Tiltaket er viktig for å ta vare på natur, naturbruks- og opplevelseskvaliteter. Etablering av en ny art kan føre til uopprettelige endringer i biologi og vannkjemi i Gjettjønna og tilhørende vassdrag, og i vestlige og nordlige (mer artsfattige) vassdrag, som er i risiko for å få arten overført etter en etablering i Rørosområdet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har med bakgrunn i dette søkt om rotenonbehandling av Gjettjønna. For nærmere informasjon om tiltaket, se Fylkesmannens hjemmesider.

Kontaktperson hos Veterinærinstituttet:
Helge Bardal

Del artikkel