Påvisning av PD-virus ved filtrering av sjøvann

Resultater fra innledende studier og feltforsøk viser at filtrering av sjøvann har potensiale som overvåkingsmetode for PD-virus i oppdrettsanlegg for laks.

Virussykdommer er blant de viktigste årsakene til den høye dødeligheten hos oppdrettslaks i sjøfasen. Sykdomsovervåking er derfor en viktig faktor i helsestyring av oppdrettsvirksomheter. En av de viktigste sykdommene er PD - pankreassykdom, som forårsakes av viruset Salmonid alphavirus (SAV); et virus som kan spres via horisontal overføring i vann. Utbredelsen av PD og SAV overvåkes i dag ved hjelp av regelmessig prøvetaking av fisk, noe som forutsetter at viruspåvisning gjøres i laks som avlives.

I prosjektene «Biosikkerhet i fiskeoppdrett» og SAFEGUARD ved Veterinærinstituttet er det et mål å etablere en overvåkingsmetode for påvisning av virus i fiskens miljø – direkte i sjøvann. Som en innledende studie ble det gjennomført et smitteforsøk med PD-virus på post-smolt laks, der virus lot seg påvise i sjøvannsprøver etter at fisken var smittet med SAV3- virus.

Metoden er også blitt benyttet ute i felt på et oppdrettsanlegg med påvist PD, hvor flere sjøvannsprøver ble tatt på forskjellige dybder i en merd. Vannprøvene ble filtrert, og de aller fleste prøvene var positive i RT-qPCR for SAV. Foreløpige resultater fra denne feltstudien viser at filtrering av sjøvann har potensiale som overvåkingsmetode for forekomst av SAV i oppdrettsanlegg for laks. Metoden vil kunne erstatte den omfattende prøvetakingen av fisk som benyttes nå, og som krever at et stort antall fisk må avlives.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet

Del artikkel