Nytt prosjekt skal redusere sykdom i resirkulerende akvakulturanlegg (RAS)

Veterinærinstituttet skal delta i et prosjekt for å utvikle bedre kunnskap og effektive tiltak mot sykdomsfremkallende bakterier og virus i resirkulerende akvakulturanlegg (RAS).

Prosjektet ledes av NIVA og er finansiert av FHF. Hovedmålet er bygge kunnskap om tilstedeværelse og overlevelse av smittsomme agens i RAS-anlegg.

–Basert på resultater fra prosjektet vil det bli foreslått tiltak for biosikker drift og kontroll av smittsomme agens i RAS. Vi kommer til å jobbe med mange aktuelle sykdomsfremkallende bakterier og virus. Biosikkerhet mellom produksjonssyklusene på et settefiskanlegg og når fisk flyttes fra settefisk til matfisk lokaliteter er vesentlig, sier Sonal Patel, seksjon for akvatisk biosikkerhet, Veterinærinstituttet.

En del av prosjektet er også undersøke aktuelle desinfeksjonsrutiner for økt biosikkerhet i anleggene. Prosjektgruppen skal spesielt fokusere på IPNV, ILAV-HPR0 og Branchiomonas som er viktige patogener i norsk settefiskproduksjon.

Den mikrobielle balansen i biofilteret som benyttes i RAS-anleggene reduserer ammoniakk og opphopning av giftstoffer. Prosjektet er viktig for å gi gode og vitenskapelig råd til forvaltningsmyndighetene og oppdretterne om risiko ved kontinuerlig bruk av biofilter.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) finansierer prosjektet som vil løpe over tre år.

NIVA sin pressemelding finner du her.

FHF sin prosjektside finner du her.

Kontaktpersoner

 

Del artikkel