Nye Veterinærinstituttet på Ås: Fundament for fremtiden

Denne saken er eldre enn to år

Store løft for heisekranene – et gedigent løft for biologisk forskning, utvikling og utdanning. En kjempe tar form. Veterinærbyggene som nå er i ferd med å reise seg, skal løfte Norge som en aktør på fremste rad innen biologi.

I 2020 flytter Veterinærinstituttet fra Adamstua i Oslo til Ås i nabofylket Akershus, eller fra A til Ås som noen kvikke hoder har navngitt prosessen.

Byggene som skal huse både Veterinærinstituttet og NMBUs veterinærut­danning i fremtiden, er i ferd med å reise seg. Det blir ikke noe småhus. Veterinærbyggene vil, når de står ferdige, bestå av åtte sammen­knyttede bygninger med tilsammen 2 400 rom, totalt 63 000 kvadratmeter. Gulvarealet utgjør nesten ni fotballbaner av internasjonal standard og tomtearealet utgjør to Ullevål sta­dion. Vi snakker med andre ord ikke om små­penger, bygget har en kostnadsramme på over 6,5 milliarder kroner.

Veterinærbyggene, som Statsbygg er bygg­herre for, er den største satsningen innen høy­ere utdanning i Norge noensinne, og vil kunne gi et enormt løft for biologisk forskning og utvikling av bio-nasjonen Norge. Både fasili­tetene og beliggenheten på Ås vil gi instituttet svært gode muligheter til å drive forskning, utvikle diagnostikk og beredskap mot infek­sjonssykdommer og forgiftninger hos fisk, dyr og mennesker.

Satsningen viser at Veterinærinstituttets virksomhet har stor samfunnsrelevans og er en viktig investering for Norge og arbeidet for én helse. De nye byggene og de moderne fasili­tetene vil gjøre det mulig å utøve forskning og beredskap som instituttet ikke har mulighet for på Adamstua i dag.

Mangfoldige bygg

De nye byggene vil inneholde undervisningsa­realer, kontorer, bibliotek og kantine, i tillegg til spesialrom som laboratorier, obduksjons­rom, dyrestaller, dyrehospital og akvarier.

Innkjøp av utstyr til byggets ulike rom, såkalt brukerutstyr, har gått parallelt med byggefasen som et eget prosjekt. Det inves­teres i avansert spesialutstyr til diagnostikk, forskning og smittehåndtering, samt til diag­nostisering og behandling av dyr.

Rigger for godt smittevern

Hensynet til smittevern og arbeidsmiljø kre­ver avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mel­lom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Byggene er derfor utformet slik at mennesker, dyr og miljø beskyttes på best mulig måte. Det nye fagmiljøet vil bli blant de beste i verden innen smittehåndtering.

− Bygget skal være klart for bruk om tre år, men Veterinærinstituttet skal i forkant teste lokaler og utstyr for å sikre at bygget «hol­der tett» når det gjelder smitte, sanering og destruksjon av smittsomt materiale, sier Berit Djønne, brukerkoordinator for bygget.

− Ettersom vi jobber med flere smittestoff som kan gi alvorlige sykdommer hos mennes­ker og dyr, er det viktig å vite at ingen smitte kan spres til mennesker, dyr og miljø fra vår aktivitet. Vi må derfor ha kontroll på hva som kommer inn, lokalene våre, hvordan vi jobber og avfallshåndtering fra bygget, forklarer hun.

Stort kunnskapsmiljø på et sted

Flyttingen styrker også muligheten for tet­tere samarbeid med NMBU, Nofima og de andre biologiske fagmiljøene på Ås. Bak ligger tanken om å gi Norge et robust og slagkraftig forskningsmiljø innen de nasjonalt priori­terte forskningsområdene mat, helse og miljø samt legge til rette for blå vekst, gjennom grønn omstilling.

− Dette er i tråd med bioøkonomi-strate­gien som regjeringen la frem i november 2016, som skal stimulere til sektorovergripende samarbeid, sier administrerende direktør ved instituttet, Gaute Lenvik.

− Veterinærinstituttet skal samarbeide i den biologiske kunnskapsklyngen på Ås og bidra aktivt til at Regjeringens strategiske sat­singer innen bioøkonomien, det grønne og det blå vil bli realisert. Gjennom økt samarbeid og kunnskapsoverføring, kan vi bidra til politisk vedtatte strategier, inkludert Regjeringens havstrategi som kom nå i februar 2017. Den viser at det er betydelige muligheter for vekst og for realisering av samfunnsgevinster gjen­nom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæ­ringene, sier Lenvik.

Veterinærbyggene på Ås

Flytter inn: Veterinærinstituttet forblir selvstendig institutt under Landbruks-og Matdepartementet etter flyttingen Norges veterinærhøg­skole fusjonerte med NMBU 1. januar 2014.

Byggherre: Statsbygg
Oppdragsgiver: Kunnskapsdeparte­mentet
Byggestart: 2015
Ferdigstilling: 2019–2020

Del artikkel