Ny strategi for landdyrhelse i tråd med ny EU-lov

I dag ble forslag til «Nasjonal strategi for landdyrhelse» overlevert fra Mattilsynet til Landbruks- og matdepartementet. I tråd med EUs nye dyrehelselov styrkes kravet til å dokumentere Norges gode dyrehelsestatus, for å beholde det nasjonale handlingsrommet.

Den norske matforvaltningen forbereder seg på innføring av ny EU lovgivning (Animal Health Law – AHL). Veterinærinstituttet har blant annet jobbet med tre rapporter for å dokumentere at landet er fritt for rabies, storfe- og småfesykdommen Brucella og svinesykdommen Aujeszky’s Disease. Rapportene er, via Mattilsynet, oversendt ESA og EU.

Handlingsrom med forpliktelser

–Det nye dyrehelseregelverket gir nasjonalt handlingsrom, men med dette følger også forpliktelser til å kunne dokumentere status for de til enhver tid relevante sykdommene. Overvåkingen av våre husdyrpopulasjoner blir dermed enda viktigere for å oppdage sykdommer så tidlig som mulig for ikke å miste vår nasjonale suverenitet på dyrehelseområdet, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør, Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

Forutse og forebygge

EUs AHL legger klare føringer på den norske forvaltningen av landdyrhelse. Veterinærinstituttet og flere andre har deltatt i arbeidet med utkast til Nasjonal strategi for landdyrhelse. Denne ble overlevert til Landbruks- og Matdepartementet fra Mattilsynet i dag. Utover våren skal strategien behandles i departement og endelig vedtas politisk.

–Den nye strategien må legge sterkere vekt på det å kunne forutse sykdom, og på hva som kan gjøres for å forebygge at sykdommer etablerer seg. Dette er i tråd med intensjonen med det nye regelverket for dyrehelse i EU, sier Jarp.

Hun understreker at Norge derfor fortsatt må ta et stort ansvar for å ha relevant forskningsbasert kunnskap med overvåking og forutseende beredskap, for å kunne utnytte handlingsrommet.

I strategiutkastet legges det også vekt på at digitalt samarbeid vil gi et godt grunnlag for å sikre norsk husdyrhelse og videreutvikle bærekraftig husdyrproduksjon. Det er allerede etablert et samarbeid innen landbruket, hvor også det offentlige deltar, (OPS).

Dokumentasjon på fristatus for Aujeszky’s Disease, rabies og brucella

Veterinærinstituttet har utarbeidet tre rapporter i forberedelsene til innføring av EU Animal Health Law.

Last ned rapportene her:

Ny strategi for dyrehelse i Norge (Mattilsynet)

Jorun Jarp

Beredskaps- og sikkerhetsdirektør
Mobilnr: +47 90056216
E-post: jorun.jarp@vetinst.no

Del artikkel