Ny direktør og adresse for Veterinærinstituttet

Denne saken er eldre enn to år

Jorun Jarp er fra 1. mai konstituert som administrerende direktør for Veterinærinstituttet. Dette sammenfaller i tid med at instituttet nå flytter til Ås etter 130 år i Oslo. Dette markerer en ny epoke for nasjonal beredskap mot sykdom og smittefarer som berører dyr, fisk og mennesker. Nye adresser blir gjeldende fra 18. mai.

–Veterinærinstituttet har en stolt historie med bekjempelse av alt fra miltbrann, tuberkulose til munn- og klovsyke. Nå er blant annet antibiotikaresistens, sykdom og velferd i oppdrettsnæringen og prionsykdommer på agendaen. Man kan aldri hvile på sine laurbær på dette feltet, og med det nye Veterinærinstituttet blir vi ytterligere rustet til å håndtere fremtidige trusler, sier adm. dir. Jorun Jarp. 

Veterinærinstituttet ble etablert i Oslo i 1891, og har siden 1914 holdt til i lokalene på Adamstuen. Instituttet har rundt 330 ansatte, hvorav nær halvparten er forskere, resten ingeniører og annet personell. Instituttet har kontor på seks steder i landet, men flest medarbeidere på hovedkontoret i Oslo. Det er dette som nå flytter til nye laboratorier og forskningsfasiliteter på Ås. Flyttingen vil pågå i ukene framover, og offisiell åpning er planlagt etter en innkjøringsperiode rundt 1. september.

Som beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Helt siden starten har det vært fokus på sykdommer som rammer både dyr og mennesker. Veterinærinstituttet er en landsdekkende beredskapsinstitusjon som samarbeider tett med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.  

Konstituert direktør

Stillingen som administrerende direktør etter Gaute Lenvik er for tiden utlyst. Sikkerhets- og beredskapsdirektør Jorun Jarp er av styret konstituert som adm. dir. inntil videre. Jarp er veterinær, har en doktorgrad innen bakteriologi fra Norges veterinærhøgskole og har arbeidet ved instituttet siden 1985.

Flytting vedtatt av Stortinget

Flyttingen av Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet ble vedtatt i Stortinget i 2008. Det er Statsbygg som har bygget veterinærbygningene. Den består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom hvorav Veterinærinstituttet har ca 18 000 kvadratmeter.

–De nye lokalene med verdensledende fasiliteter er godt tilrettelagt i midten av universitetsmiljøet på Ås. I takt med tiden, endrer vi måten vi løser vårt samfunnsoppdrag gjennom helt nye digitale muligheter og større vekt på forebygging og forutseende beredskap. Vi vil ta med det beste fra vår historie for å videreutvikle kunnskapene om alvorlige sykdommer basert på forskning, diagnostikk og overvåkning, forklarer Jorun Jarp. 

Generelt får instituttet mer tidsriktige og effektive lokaler med god biosikkerhet. Dette inkluderer laboratorium med biosikkerhetsnivå 3, med høyere kapasitet enn sammenlignbare laboratorier i Nord-Europa. Nybygget får en digital biobank, som effektivt tar vare på og kan hente ut organisk materiale til bruk og i forskning og sykdomsoppklaring. I de nye obduksjonsfasilitetene kan alt fra settefisk til de største husdyra bli undersøkt.

De nye adressene gjelder fra 18. mai 2021:

Besøksadresse:
Elizabeth Stephansens vei 1, 1433 Ås.

Postadresse:
Veterinærinstituttet, postboks 64, 1431 Ås

Pakker og prøver:
Veterinærinstituttet ved: ………/kontaktperson (referanse)
Inngang H
Arboretveien 57
1433 Ås

Store vareleveranser på paller eller store esker:
Veterinærinstituttet ved: ………/kontaktperson (referanse)
Inngang A
Oluf Thesens vei 22
1433 Ås

Fakturaadressen er uendret og Veterinærinstituttets EHF-fakturaadresse er: 970955623.

Inntil videre er det begrenset laboratoriekapasitet ved Veterinærinstituttet i Oslo

På grunn av koronasituasjonen og flytting til Ås vil Veterinærinstituttet fremover ha begrenset kapasitet i diagnostikken i Oslo. Brukere må derfor beregne lengre svartid på alle analyser med unntak av mistanke om meldepliktig sykdom. Dette gjelder frem til sommerferien.

Veterinærinstituttet i Oslo tar i denne perioden ikke imot dyr til obduksjon utover der hvor obduksjon er nødvendig for å bekrefte årsak til besetningsproblem, mistanke om meldepliktige sykdommer, politisaker og dyrevelferdsaker. Ved ønske om obduksjon skal alltid dyreartsansvarlig for den enkelte dyreart kontaktes på forhånd for å avklare innsendelse evt. annen prøvetaking.

Stolt historie

Veterinærinstituttet startet som et laboratorium for dyrediagnoser i 1891 og var det første i sitt slag i Norden. Siden det har instituttet utviklet seg til en sentral aktør innen norsk dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet, og bidrar til å avdekke og avverge helsetrusler felles for dyr og mennesker. Den første doktorgraden innen fiskehelse i Norge ble avlagt ved Veterinærinstituttet alt i 1924.

Veterinærinstituttets hovedoppgave var fra starten av å bekjempe tuberkulose og brucellose. Instituttet fikk etter hvert i oppdrag å forebygge også andre sykdomsutbrudd, samt produsere ulike sera og vaksiner. I 1990-årene ble instituttet utvidet med regionale enheter i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø. I dag berører den faglige virksomheten hele næringskjeden fra planter via fôr, fisk, dyr og mat til mennesker.

–Koronapandemien har vært en vekker for mange om hvor viktig det er med kunnskapsinstitusjoner som kan gi gode og relevante råd og risikovurderinger til hjelp for myndigheter, forvaltning og næringer. Med de nye fasilitetene er Veterinærinstituttet godt rustet til å møte alvorlige sykdommer og å bidra til å forutsi og forebygge nye helsetrusler framover, sier Jarp.  

Årstall fra historien:

 • 1891 — Veterinærinstituttet opprettes som det første i Norden.
 • 1914 — Veterinærinstituttet flyttes til nytt laboratorium på Adamstua. Produksjon av serum starter.
 • 1953 — Brucellose (smittsom kalvekasting) - som storfetuberkulose og andre alvorlige sjukdommer – er nær utryddet i Norge.
 • 1970 — Starter arbeid med fiskesykdommer.
 • 1991 — Regionale laboratorier inkluderes.
 • 1995 — Næringsmiddelhygiene blir et nytt fagområde.
 • 1997 — Veterinærinstituttet blir forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og med eget styre.
 • 1999 — Norsk Zoonose Senter etablert ved VI.
 • 2014 — Feirer 100 år på Adamstua.
 • 2015 — Akvatisk biosikkerhet og antibiotikaresistens er nye satsinger.
 • 2016 — CWD påvist for første gang i Europa og for første gang i verden på reinsdyr.
 • 2021 — Flytter til nye fasiliteter på Ås

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas, 920 80 877, kommunikasjon@vetinst.no.

 

Del artikkel