Lite til moderat mengde oppdrettslaks i de fleste vassdragene

Rapporten fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag 2017 viser at det er færre elver med høyt innslag rømt oppdrettslaks enn i 2016.

I 154 av de 197 vassdragene som ble undersøkt var innslaget av oppdrettslaks lavt til moderat. Rapporten, som er lagd på oppdrag fra Fiskeridirektoratet har vært ledet av Havforskningsinstituttet og blitt til ved et samarbeid med Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Uni Research Miljø og Rådgivende Biologer AS som alle er med i prosjektgruppa som årlig driver dette programmet.


Sammen har prosjektgruppa kartlagt og talt opp hvor mye rømt oppdrettslaks som finnes. Vassdragene som er overvåket er valgt ut fra en rekke kriterier; god geografisk spredning, inkludering av de nasjonale laksevassdragene, representasjon av vassdrag av ulik størrelse. I tillegg har det vært lagt vekt på å bygge videre på vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk. Data ble samlet inn fra sportsfiske om sommeren, høstfiske, stamfiske og gytefisktelling.

−Skjelldata og analyseresultater fra alle våre skjellprosjekter på laks i norske elver gjennom året, sammenstilles til et felles format med resultatene fra de andre samarbeidspartnerne slik at vi får en samlet nasjonal oversikt over innslag oppdrettsfisk i elver langs hele norskekysten, forteller Bjørn Florø-Larsen som er forsker på miljø- og smittetiltak ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for Veterinærinstuttes del av arbeidet. −Vi samler årlig inn skjell fra både sportsfiske, målretta uttak av oppdrettsfisk, overvåkningsfiske og fra vår nasjonale oppgave for stamfiskkontroll av all stamlaks som skal brukes som opphavsfisk til kultivering. Vi er veldig takknemlige for den hjelpen som en rekke rekke enkeltpersoner, sportsfiskere, elve- og grunneierlag har bidratt med i dette arbeidet, sier han.

Rapporten er delt i en hovedrapport som gir en oppsummering av hovedresultatene og viser hvilke metoder som ligger til grunn, og tilleggsrapporter hvor du kan se på detaljerte resultater fra regioner og enkeltvassdrag.

−Innslaget av rømt oppdrettslaks i enkeltelver og regioner varier selvsagt, så vi oppfordrer til å lese hele rapporten for lokale variasjoner og detaljer, avslutter Florø Larsen.

Les rapporten: Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2017

Del artikkel