Kunnskapsnotater om dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet

Veterinærinstituttet har sammen med Veterinærhøgskolen NMBU, NIBIO og Nofima bidratt til utarbeidelse av kunnskapsnotater om forskning på dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet. Hovedmålet med kunnskapsnotatene er å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning i Norge innen disse teamene hos matproduserende landdyr i perioden 2012-2019.

Forskningsrådets forskningsprogram BIONÆR lyste våren 2019 ut midler til produksjon av kunnskapsnotater innen landbasert matproduksjon, som skulle ferdigstilles innen 15. november 2019. Notatene ble presentert for Forskningsrådet 5. desember 2019. 

Oversikten baseres i hovedsak på forskningsprosjekter og publikasjoner i denne perioden, som er relevante for tematikken. Notatene skal oppsummere status for denne forskningen i Norge per i dag og identifisere kunnskapshull og fremtidige forskningsbehov.

Notatet for KUNDYR er avgrenset til å gjelde dyrehelse hos storfe, småfe, fjørfe, svin og reinsdyr. KUNVEL har også inkludert hest. KUNMAT har også med landbasert produksjon av fisk.

Kunnskapsnotatene:

Del artikkel