Færre antibiotikabehandlinger av oppdrettsfisk  i 2018

Denne saken er eldre enn to år

Antall oppdrettsanlegg der fisken ble behandlet med antibiotika var betraktelig lavere i 2018 sammenlignet med forutgående år. Forbruket,  i kg antibiotika, økte imidlertid i 2018 noe som kan forklares ved at det ble behandlet i tre matfiskanlegg med fisk med høy snittvekt.

- Tall fra Veterinært legemiddelregister (VetReg) for 2013-2018 viser at antall antibiotikabehandlinger av oppdrettsfisk har vært svært lavt i perioden sett i forhold til antall oppdrettsanlegg som er i drift, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet Kari Grave.

I 2018 ble fisk i 43 anlegg behandlet med antibiotika noe som er det laveste antallet i denne perioden og kun 13 av disse behandlingene ble foretatt av matfisk i sjøen. Også når det gjelder rensefisk var det en nedgang i antall behandlinger fra 2017 til 2018.

Mengde brukt antibiotika

Sammenlignet med fjoråret ser vi imidlertid en økning i mengden av antibiotika brukt til oppdrettsfisk i 2018 - fra 535kg til 871 kg. Av dette gikk 764 kg (88 %) til behandling i tre matfiskanlegg. VetReg, som inneholder data om antall og gjennomsnittlig vekt av fisken som behandles, viser at i alle de tre anleggene var snittvekten for fisken høy (3 -3,9 kg), noe som gjør at mengden antibiotika som er nødvendig for en kur blir større

- Dette illustrerer at å bruke forbrukstall for antibiotika i form av mengde (kg) til å vurdere sykdomssituasjonen kan være villedende. Dette viser viktigheten av at VetReg, som driftes av Mattilsynet, inneholder så detaljerte data som mulig om fisken som blir behandlet slik at en kan foreta slike analyser, sier forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet.

Les mer

Del artikkel