Elektrisk beskyttelse av bygninger mot rotter og mus

Denne saken er eldre enn to år

Mus og rotter kan gjøre betydelig skade. Bekjempelsesmetodenes innvirkning på miljøet og dyras velferd har imidlertid vært lite påaktet. Nytt utstyr har som mål å avskrekke smågnagere fra å forsere bygninger, ikke drepe dem.

Ulike typer feller og forgiftet åte er de vanligste metodene i smågnagerbekjempelse. De mest brukte rottegiftene, annengenerasjons antikoagulanter (vitamin K-hemmere), har lang halveringstid. De akkumulerer i næringskjeden og påvises eksempelvis hos ulike viltlevende predatorer. Flere av smågnagerartene som ofte invaderer hus vinterstid, er en del av naturen, og det bør ikke være et primært mål å utrydde dem.

Veterinærinstituttet fikk i oppdrag å teste utstyr fra Tx-Guardian, som skal hindre mus og rotter adgang til bygninger, uten å skade dem. Utstyret er en elektrisk barriere som monteres rundt bygninger, og som gir smågnagere et elektrisk støt hvis de prøver å forsere. Støtet skal være avskrekkende, men ikke så sterkt at de påføres fysisk skade eller langvarig smerte. Utstyret har tidligere vært testet i felt og vist god effekt. Formålet med å teste utstyret under kontrollerte former i et laboratorium var å sjekke eventuelle skader forårsaket av strøm og å undersøke læringseffekten.

Vi fant at «gjerdet» reduserte antall forseringer dramatisk, både hos mus og rotter, og dyrene husket dette etter et fravær på to uker. Dyrene ble sjekket klinisk underveis uten anmerkninger. Etter avliving ved forsøkets slutt ble de obdusert. Det ble påvist rødme i huden under noen tær på frampotene hos mange av musene, men det ble ikke funnet alvorlige, strømrelaterte skader.

Del artikkel