Best på forskning og formidling i 2019

Seniorforsker Taran Skjerdal har vunnet Veterinærinstituttets forskningspris for forskning på mattrygghet og da særlig Listeriabakterien. Forskere Hannah Jørgensen og Bjarne Bergsjø ble tildelt formidlingsprisen for 2019 for god kunnskapsformidling under sykdomsoppklaringen for akutt syke hunder i høst.

Forskningsprisen 2019

Taran Skjerdal er tildelt forskningsprisen for 2019. Kriterier for årets pris er forskning på tvers av Veterinærinstituttets ansvarsområder. Skjerdal har vist en spesiell evne til å realisere forskning som favner mye av bredden av samfunnsoppdraget, og leverer forskning av høy kvalitet og relevans.

Skjerdal har høy spisskompetanse på Listeria i mat, og har en egen evne til å omsette resultater fra diagnostikk og overvåking til konkret forskning som svarer på behov hos næring og forvaltning. Skjerdal har ledet flere prosjekter finansiert gjennom EUs rammeprogrammer, og hennes forskning utløser jevnlig samarbeid med norske og internasjonale samarbeidspartnere innen akademia og næring. I tillegg har Skjerdal fremragende kommunikasjonsevner overfor både forvaltning, næring og publikum, og dette har ledet til spennende innovasjon som er nyttig for næringen.

Skjerdal er også kjent for å være en kollega som kan lytte, diskutere og bygge broer over utfordringer. Det er forskningsutvalget på Veterinærinstituttet som deler ut forskningsprisen.

Formidlingsprisen 2019

Formidlingsprisen 2019 deles mellom forsker Hannah Jørgensen og forsker Bjarne Bergsjø. Begge var sentrale i arbeidet med sykdomsoppklaring hos hund, og juryen har vektlagt at vinnerne har stått midt oppe i en svært krevende mediestorm over lang tid.

Hannah Jørgensen har vært sentral og i det vist stor evne til å formidle et tydelig og troverdig budskap i en svært krevende setting. Hun har stått for kontinuerlig, saklig kunnskapsformidling og svart faglig forsvarlig der andre aktører presset på for å få konklusjoner som det ikke var grunnlag for. Juryen skriver at «det er imponerende hvordan hun har håndtert det store mediepresset og på forbilledlig vis har bidratt til å roe og kontekstualisere tungt fagstoff og rettlede journalister og andre interesserte».

Bjarne Bergsjø har vært sentral på laboratoriesiden, og har stilt opp til en rekke intervju og videointervju på laboratoriet. Han har forklart hva resultatene av analysene betyr og hva vi vet og ikke vet om bakterien. Han har vært eminent i formidling av kunnskap om bakterier og deres egenskaper midt oppe i en hektisk og krevende situasjon på laboratoriet.

Juryen for Veterinærinstituttets formidlingspris 2019 har bestått av kommunikasjonssjef Ottar Løvik fra Landbruks- og matdepartementet, avdelingsdirektør Thomas Evensen i Norges forskningsråd og kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet.

Del artikkel