Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2015

Denne saken er eldre enn to år

Flere nye sykdommer ble påvist i 2015. Sykdomstilfeller i viltlevende populasjoner kan ikke håndteres eller kontrolleres på samme måte som sykdom hos dyr i fangenskap, så god kunnskap og tverrgående samarbeid med forvaltningen er viktig for å bidra til sunne populasjoner. I denne rapporten synliggjøres noe av innsatsen Veterinærinstituttet har gjort i 2015 for å oppfylle sin visjon: «Veterinærinstituttet er beredskaps- og kompetansenavet for én helse».

I Veterinærinstituttets faglige årsrapport 2015 får du noen innblikk i vår aktivitet og våre satsingsområder innen helse og velferd hos dyr og fisk, samt fȏr- og mattrygghet. Aktivitetene omfatter beredskap, overvåking, diagnostikk, forskning og rådgivning. 

Veterinærinstituttets hovedmål er å bidra til god beredskap, helse og velferd hos dyr og fisk, samt fôr- og mattrygghet, gjennom forskning, diagnostikk og rådgivning. Aktiviteten har også som mål å bidra til en etisk forsvarlig bioproduksjon og bærekraftig utvikling. Veterinærinstituttet har arbeidet aktivt for å nå sine mål innen alle disse områdene i 2015. 

I 2015 vedtok Veterinærinstituttet en ny strategiplan. I henhold til denne planen skal Veterinærinstituttet styrke sin beredskap og overvåking for ‘én helse’. Flere sykdomshendelser i 2015 som for eksempel flaggermusrabies, viser at dette er strategisk viktig.

Antibiotikaresistens
Det har i 2015 vært stor aktivitet når det gjelder rådgiving vedrørende antibiotikaresistens, spesielt om
MRSA hos svin (dvs. husdyrtilpasset methicillin-resistent Staphylococcus aureus) og antibiotikaresistens hos
fjørfe. Tilsvarende har det vært en del oppmerksomhet i mediene både nasjonalt og internasjonalt, og
hvor Veterinærinstituttet har bidratt.

Lakselus
Veterinærinstituttet koordinerer overvåkingen av legemiddelresistens hos lakselus. Antall foreskrevne resepter på legemidler mot lakselus er fortsatt høy, men noe lavere enn i 2014. Resistens og redusert følsomhet mot legemidlene som inngår i overvåkingen er utbredt langs kysten, dog mindre fremtredende i sør (Agder). Sammenlignet med overvåking i 2014, synes det å være et ytterligere tap av følsomhet overfor deltametrin, azamethiphos og emamektin benzoat i Finnmark. Resultatene for hydrogenperoksid var generelt bedre enn for de andre legemidlene, men også her registreres det redusert følsomhet.

Mattrygghet
Veterinærinstituttet er hvert år involvert i utredning av matbårne sykdomsutbrudd. I 2015 var det flere enkelttilfeller med patogene E. coli. Graden av involvering varierer fra tilfelle til tilfelle, fra ren rådgiving til stor aktivitet på analysefronten. I 2015 ble det utført et kartleggings- og overvåkningsprogram på importerte bær i regi av Mattilsynet. Dette fortsetter i 2016.

Les rapporten. 

Del artikkel