Årets flommer gikk hardt utover fôret og beitene til norske dyr

I forbindelse med uværet Hans og de påfølgende flommene i august har oversvømmelsesvann forurenset beiter, eng, åkre, drikkevann og ferdig fôr. Slik forurensning innebærer blant annet fare for spredning av en rekke smittestoffer og andre mikroorganismer som reduserer den hygieniske kvaliteten.

Veterinærinstituttet har i forbindelse med flommene vært med på å informere og gi råd om hva som bør gjøres for i sikre fôrtryggheten og dyras helse. Anbefalingene innebærer blant annet karenstid for bruk av beiter og gras/halm til fôrproduksjon, ensilering av grovfôr for å oppnå tilfredsstillende fermentering, og kassering av rundballer der flomvann har trengt inn. Videre bør kornet fra åkre som har stått under vann, ikke brukes på grunn av faren for mykotoksiner.

Veterinærinstituttet har blant annet bidratt til en veileder fra Mattilsynet, og en informativ artikkel fra Animalia.

Veterinærinstituttet har også utformet et omfattende skriv til Landbruks- og Matdepartementet i forbindelse med flommen Hans, med råd om effekter på fôrtrygghet/beiteforhold, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og mer.

Del artikkel