Akutt diaré-sykdom hos hund

Veterinærinstituttet og Mattilsynet er informert om at veterinærklinikker på Østlandet har behandlet noen hunder med blodig diaré i august og september. Veterinærinsituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens fra enkelte av disse hundene. Det er ikke grunnlag for å si at det pågår et nytt sykdomsutbrudd hos hund tilsvarende fjorårets utbrudd.

- Det er ikke unormalt at veterinærer rapporterer om økt forekomst av oppkast og diaré hos hund om høsten, og det var ventet også i år. Derfor er det ikke alarmerende at enkelte veterinærer rapporterer om at de har sett en liten økning i antall diaré-tilfeller i august og september sammenliknet med juli, men vi følger situasjonen nøye forteller fagansvarlig for smådyr ved Veterinærinstituttet Hannah Jørgensen.

Vanligvis er det ingen enkelte smittestoffer som skiller seg ut som årsak til høst-diaré hos hund, men det antas at sammenfallende faktorer som værforhold og opphøring av båndtvang i august kan spille en rolle. I fjorårets sykdomsutbrudd ble én bakterie, Providencia alcalifaciens, påvist hos et stort antall syke hunder. Det er gjort nye funn av denne bakterien hos syke hunder i august og september i år.

Bakterien kan være en medvirkende årsak

-Påvisningene av P. alcalifaciens hos syke hunder nå skyldes ikke nødvendigvis et nytt utbrudd, men at laboratoriene mer aktivt leter etter denne bakterien i avføringsprøver fra hund. Det er likevel påfallende at bakterien ikke er påvist i avføringsprøver fra hund ved Veterinærinstituttet i løpet av vinteren eller våren. Dette styrker antakelsen om at bakterien er en medvirkende årsak til «høst diaré» hos hund, sier Jørgensen.

Selv om kilden til fjorårets sykdomsutbrudd ikke ble påvist, ble viktig kunnskap generert om omfang, mulige bakterielle årsaker til diaré-sykdommen og om behandling. Dette vil komme hunder, eiere og veterinærer til gode i forbindelse med behandling av diarésykdom hos hund. Ved NMBU Veterinærhøgskolen pågår nå et forskningsprosjekt som på sikt vil generere viktig kunnskap om akutte diare-tilstander hos hund. NMBU Veterinærhøgskolen har utviklet terapianbefalinger og råd til veterinærer som behandler hunder med alvorlig akutt diaré.

Veterinærinstituttet samarbeider også med Veterinærforeningens firma DyreID, som administrerer en database for identitetsmerking av dyr og driver diagnoseregisteret Pyramidion, som daglig mottar data fra 246 norske dyreklinikker. I et pilotprosjekt samarbeider vi blant annet for å kunne oppdage sykdomsutbrudd tidlig, men det vil ta noe tid å få resultater fra dette prosjektet, sier Jørgensen.

Nettmelding fra Mattilsynet.

 • Om sykdomsutbruddet hos hund 2019

  Den 4. september 2019 ble det varslet om uvanlig høy forekomst av blodig diaré hos hund på Østlandet. Veterinærinstituttet bisto Mattilsynet med oppklaringen av et eventuelt utbrudd med ukjent smittestoff. Privatpraktiserende veterinærer hadde gjort grundige diagnostiske undersøkelser uten å finne årsak til sykdommen. Utbruddsoppklaringen hadde som formål å søke systematisk etter mulig årsak, å kartlegge utbredelse og epidemiologiske forhold, samt å hindre eventuell videre spredning.

  Veterinærinstituttet tilbød obduksjon og mikrobiologisk undersøkelse av avføringsprøver fra døde og syke hunder med blodig diaré. I samarbeid med Mattilsynet, NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærforeningen ble et spørreskjema om relevante sykdomstilfeller utsendt for å sjekke eventuelle fellestrekk mellom opplysninger gitt av eiere og veterinærer. Samtidig var interessen for saken meget stor, med sterk pågang fra nasjonale og internasjonale medier og svært mange urolige hundeeiere over hele landet.

  Til sammen ble 18 hunder obdusert ved Veterinærinstituttet og nær 400 avføringsprøver ble analysert. Ingen kjente smittestoff eller giftstoff ble påvist som mulig sykdomsårsak i prøvene. Imidlertid ble bakterien Providencia alcalifaciens påvist i 16 av de 18 obduserte hundene og i 40 prosent av avføringsprøvene. Histologiske undersøker av tarmen fra syke hunder bekreftet tilstedeværelse i rikt monn av denne bakterien i skadet tarm. Prøver fra friske hunder ble også undersøkt, og bakterien forekom sjelden hos disse. Til sammen tilsa dette at P. aclalifaciens kunne ha noe med sykdomsutbruddet å gjøre.

  Veterinærinstituttet konkluderer at bakterien P. alcalifaciens har bidratt til utbruddet, men det gjenstår å bevise at denne bakterien kan forårsake alvorlig tarmskade hos hund. Det er ikke tidligere kjent, verken i norsk eller internasjonal forskning, at bakterien kan forårsake slike utbrudd.

  Arbeidet med utbruddsoppklaringen i fjor høst var et samarbeid mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærforeningen og private veterinærklinikker. Det ble generert mye ny og viktig kunnskap om den type akutt diarésykdom hos hund som ble sett i fjorårets utbrudd. Diagnostiske metoder ble forbedret, terapianbefalinger ble utviklet og en sannsynlig felles årsak ble påvist. Sykdommen viste seg dessuten å være lite smittsom.  Et forskningsprosjekt er igangsatt ved NMBU-Veterinærhøgskolen, og materialet fra fjorårets undersøkelser er være godt egnet til å forske videre på. 

 

Del artikkel