Samarbeid om etablering og bruk av metoder for studier av biofilm og quorum sensing hos bakterier som er av betydning for menneske- og dyrehelsen

Biofilm bidrar til økt overlevelse av bakterier i forskjellige miljøer, både utenfor og inne i kroppen av dyr og mennesker, og for de fleste bakteriearter er biofilm sannsynligvis den naturlige måten å leve på. Senere tids forskning har rettet oppmerksomhet mot biofilmens betydning for patogenese ved en rekke forskjellige sykdommer hos dyr og mennesker.

I biofilm er bakterier bundet til en overflate, en interfase eller til hverandre og omgitt av en egenprodusert matrix. De viser en endret fenotype mhp veksthastighet og genuttrykk. Bakterier i biofilm er som regel mye mer tolerante mot ytre påvirkninger og stress, som for eksempel antibiotika og desinfeksjonsmidler, enn planktoniske celler.  Biofilm bidrar derfor til økt overlevelse av bakterier i forskjellige miljøer, både utenfor og inne i kroppen av dyr og mennesker, og for de fleste bakteriearter er biofilm sannsynligvis den naturlige måten å leve på. Blant annet hevdes det at bakterier i sår og på slimhinner i overveiende grad lever i biofilm eller biofilm-lignende samfunn. Senere tids forskning har også rettet oppmerksomhet mot biofilmens betydning for patogenese ved en rekke forskjellige sykdommer hos dyr og mennesker.

Quorum sensing er bakteriekommunikasjon ved hjelp av signalstoffer som regulerer genuttrykk. Bakterier bruker quorum sensing til å regulere en rekke viktige fysiologiske aktiviteter, for eksempel forskjellige virulensfaktorer, utveksling av genetisk materiale, produksjon av antibiotika og antimirobielle peptider (bakteriosinser), og dannelse av biofilm. Forståelse av disse mekanismene er derfor meget viktig for bekjempelse av uønskede infeksjoner, og det er derfor knyttet stor internasjonal interesse til utvikling som blokkerer bakterie-kommunikasjonen.

Forskning på biofilm og quorum sensing er aktuelt både ved NVH, UMB og Veterinærinstituttet.

Forskning på bakterier i biofilm byr på spesielle utfordringer ettersom det meste av moderne mikrobiologisk forskningsmetodikk er utviklet for bruk på planktoniske organismer. De tre samarbeidende institusjonene har variert, relevant kompetanse og vil derfor kunne dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaring i arbeidet med etablering og bruk av egnet biofilmmetodikk. Det vil bl.a. være aktuelt å etablere/tilpasse metodikk for studier av quorum sensing regulert genekspressjon i bakterier i biofilm. Også når det gjelder quorum sensing generelt, vil det være nyttig med samarbeid fordi flere bakteriearter benytter seg av samme eller nær beslektede quorum sensing systemer.

Veterinærinstituttet har prosjektlederansvar.

Samarbeidspartnere:

  • Norges veterinærhøgskole (Sørum, Granum)
  • UMB (Diep, Håvarstein, Grønvold)
Start
2010-01-01
Slutt
2012-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Biofilm, Fôrtrygghet, Husdyrhelse

Forskere

Live L. Nesse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92441267
E-post: live.nesse@vetinst.no