Bekjempelse av Kanadarøye i Klokkartjønna

Kanadarøye er en nordamerikansk art innført som sportsfisk til Skandinavia. Kanadarøya er listet i Artsdatabankens svarteliste under høy risiko, og er vurdert til å kunne ha negativ effekt på naturlige habitater eller økosystemer, stedegne fiskestammer og være en mulig vektor for sykdommer/parasitter. Spredningsfaren nedover i vassdraget vurderes som akutt.

Høsten 2010 fikk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag beskjed om fangst av kanadarøye (Salvelinus namaycush) i Klokkartjønna som ligger i Snåsa kommune og innenfor Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark.

Rotenonbehandling med CFT-Legumin er vurdert som det eneste tiltaket som vil kunne fjerne kanadarøye fra Klokkartjønna. Dette er ei tjønn med areal på 143 ha. Beregnet vannvolum er ca. 17 000 m3 og maksdybde er 10 m. Tjønna har et lite nedslagsfelt, men det må påregnes en begrenset behandling i et fåtall tilførselsbekker. Det søkes om tillatelse til bruk av inntil 1000 l rotenon. Veterinærinstituttet vil lede selve behandlingen.

Kanadarøye er en nordamerikansk laksefisk i samme slekt som vår arktiske røye. Den ble importert som sportsfisk til Skandinavia omkring 1960. I Sverige finnes den i et 50-talls innsjøer, blant annet i Ånnsjøen hvor det drives forsøk med fjerning av arten. I Norge er den registrert i ni vatn i Nord-Trøndelag.

Kanadarøye ble utsatt i Kvesjøvassdraget omkring 1970 og den reproduserer i dag i Kvesjøen og Murusjøen. Den er også utsatt i ett par mindre vatn i Levanger/Stjørdal. Kanadarøya gyter og lever hele livet i innsjøer. Føden hos ungfisk er insektlarver og dyreplankton, men kanadarøye er først og fremst en rovfisk som tidlig går over på fiskeføde. I Nord-Amerika kan den bli opptil 50 kg.

Prosjektleder
Roar Sandodden

Samarbeidspartnere

  • Miljødirektoratet
  • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  • Statskog
  • SNO
  • Länsstyrelsen i Jämtland

Forskninginformasjon

Start
2014-01-01
Slutt
2015-12-31
Prosjektnummer
86008
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter

Forskere