Rådet for dyreetikk

Rådet for dyreetikk skal vurdere etiske sider ved alle typer dyrehold, bruk av dyr innen forskning samt bidra til holdningsskapende arbeid i samfunnsdebatten.

Rådet for dyreetikk (RDE) ble opprettet i 1993 og het den gang Landbruksdepartementets etikkutvalg. Rådet for dyreetikk oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet.

Rådet for dyreetikk skal:

  • Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr.
  • Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.
  • Vurdere de etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser.
  • Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.
  • Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid.

Barneboken Verdt å vite - om dyras liv
RDE utga i 2011 en barnebok om dyr og dyrevelferd. Barneboken er rettet mot barn rundt 8-10 år, men alle kan ha nytte av å lese den. Les mer om barneboken her.

Rådsmedlemmer
Rådet for dyreetikk har sju medlemmer. Leder for Rådet, samt et medlem, er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet på fritt grunnlag. De øvrige fem medlemmene med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av departementene etter forslag fra nærings- og dyrevernorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner.

Les mer på hjemmesidene til Rådet for dyreetikk.