Bevaring og reetablering av fiskebestander

I mange vassdrag er de lokale fiskebestandene svake eller helt utryddet som følge av naturlige eller menneskeskapte påvirkninger.

Trusselbildet kan være komplekst og vedvarende slik at bestandene ikke klarer å ta seg opp på egen hånd.  Reetableringstiltak innebærer å hjelpe bestandene på vei ved å sette ut ulike stadier av fisk med lokal opprinnelse.

En levedyktig og stabil bestand som er tilpasset lokale miljøforhold står bedre rustet mot nåværende og fremtidige utfordringer. Veterinærinstituttet leder flere prosjekter med bevaring og reetablering av stedegne stammer, hovedsakelig av anadrom laksefisk som vill laks, sjøørret og sjørøye.

Reetablering av anadrome fiskebestander er et langsiktig tiltak med en tidshorisont på fem til ti år. Tiltaket skal så langt det er mulig baseres på bruk av lokale fiskestammer.  I tre til fem år før reetableringen kan starte tas befruktet rogn fra godkjent lokal stamfisk inn i genbank for vill laks. På denne måten opparbeides det et tilstrekkelig antall stamfisk med godkjent genetikk og ønsket genetisk bredde før reetableringen starter. Produksjon av rogn og fisk til utsett baserer seg på stamfisk i levende genbank, men suppleres også med melke fra frossen genbank.

De fleste reetableringsprosjektene Veterinærinstituttet er involvert i i dag er knyttet opp mot bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris. Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for landets genbankvirksomhet, bevaring og reetablering frem til måloppnåelse i disse prosjektene. Veterinærinstituttet leder bevarings- og reetableringsarbeidet i gyroregionene på oppdrag fra Miljødirektoratet. Vårt hovedansvar er å planlegge, koordinere og kvalitetssikre praktisk arbeid i henhold til Miljødirektoratets faglige målsetninger. Videre dokumenterer vi  effekten av tiltaket og utvikling av bestanden.

Prosjektene pågår i vassdrag fra Skibotn i Troms til Lærdal i Sogn og Fjordane. Kunnskap om lokale forhold og fiskebestander er av stor betydning i arbeidet. Gode relasjoner til lokale ressurspersoner, rettighetshavere og forvaltning er derfor viktig både for gjennomføring og suksess i tiltakene.

Veterinærinstituttet er også rådgiver i reetablering- og bevaringsprosjekt i vassdrag som har behov for gjenoppbygging av fiskebestander av andre årsaker enn G. salaris, blant annet i Hardangerfjorden og i elver i Møre og Romsdal. Veterinærinstituttet er behjelpelig med utforming av kultiveringsplaner, rådgiving angående kultivering, utvalg og bruk av stamfisk.