Dødelighet og tap av laksefisk

Tallene i den interaktive statistikken er basert på innrapportering fra oppdrettsanlegg til Fiskeridirektoratet. 

Svinn av laksefisk gjennom produksjonen i sjø fra utsett til slakting rapporteres inn til Fiskeridirektoratet, fordelt på dødfisk, utkast, rømming og «annet». Dødfisk omfatter dødelighet som skyldes sykdom og skader mv. Smittsomme sykdommer er en av de viktigste biologiske og økonomiske tapsfaktorene i fiskeoppdrett. Utkast er skrapfisk som sorteres ut ved slakting. «Annet» kan omfatte dødelighetsepisoder som oppstår ved lusebehandling og annen håndtering, men også fisk som avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse.

Det er disse tallene som ligger til grunn for tabellene i applikasjonen. 

Gå til interaktiv statistikk for dødlighet og tap

I beregningene av svinn inngår data fra all sjøsatt laks og regnbueørret, inklusive matfisk, stamfisk, fisk fra forsknings- og utviklingskonsesjoner, undervisningskonsesjoner med flere. Disse tallene er altså hvor mange fisk som har dødd, blitt kassert, rømt osv. per år.

I beregningene av dødelighet, inngår bare avsluttede produksjonssykluser, og disse beregningene er derfor basert kun på bakgrunn av rapporteringer fra lokaliteter med kommersiell produksjon av matfisk. Det tallet som kommer opp per år, er altså hvor stor en andel av de produksjonssyklusser som er avsluttet det året som har dødd, og dermed ikke kommet til slakt.

Produksjonsområder eller fylker med meget få lokaliteter har blitt slått sammen, for at det ikke skal være mulig å kjenne igjen enkelte lokaliteter.