Spørsmål og svar om reinkopper

Viruset med det foreløpige navnet «reinkoppevirus» er påvist hos tamrein i Norge og Sverige. Viruset gir sykdommen reinkopper, med symptomer som blant annet sår og skorper rundt øyne og kjønnsorgan. De fleste rein friskner til igjen etter infeksjon og sykdommen er ikke listeført av Mattilsynet.

 • Hvor kommer «reinkoppeviruset» fra?

  Siden 2018 har det blitt observert en sykdom hos rein med blant annet sår og skorper rundt øynene og på kjønnsorgan. Årsaken var ukjent fram til sent i 2023, da det ble påvist et virus som ikke tidligere er påvist i Europa. Viruset har fått det foreløpige navnet «reinkoppevirus». Viruset tilhører Koppevirusfamilien (Poxviridae) og slekten Hjortedyrkoppevirus (Cervidpox virus). Tidligere har Hjortedyrkoppevirus blitt påvist hos rein i Toronto Zoo i Canada, samt hos hvithalehjort, svarthalehjort, mulhjort, amerikansk elg, pudu og persiagaselle i USA. Viruset påvist på rein i Norge og Sverige virker å være genetisk annerledes enn de få andre Hjortedyrkoppevirusene som er karakteriserte, noe som kan tyde på at det ikke er innført fra USA eller Canada. Dette sannsynliggjør at viruset har eksistert hos norsk og svensk rein i kortere eller lengre tid før det ble påvist, men her er det behov for mer forskning for å kunne konkludere.

 • Hvor i Sápmi er «reinkoppeviruset» påvist?

  Vi har foreløpig relativt lite oversikt over utbredelsen av både viruset og sykdommen. Høsten 2022 opplevde en mindre flokk i Troms et utbrudd som i ettertid har vist seg å skyldes «reinkoppevirus». Denne flokken hadde svært lite kontakt med andre dyr. Dette er så langt det eneste utbruddet beskrevet i Norge, men bildemateriale fra andre norske flokker tyder på at sykdommen forekommer også andre steder. I Sverige er viruset påvist hos rein i Jämtlands, Vesterbottens og Norrbottens län. Siden 2018 har det i enkelte svenske flokker blitt observert et økende antall rein med tegn på reinkopper når de kommer fra fribeite på høsten.

 • Hvordan vises det på reinen at den er smittet med «reinkoppeviruset»?

  Basert på foreløpige data ser det ut til at det er flest unge rein/årskalver som utvikler sykdomstegn. Et typisk sykdomstegn er sår rundt øyene. Disse begynner som små sår, men kan øke i størrelse i løpet av noen dager. Størrelsen på sårene og plasseringen rundt øyet varierer. Etter dager til uker kan det bli skorper på sårene. Disse heles langsomt (uker til måneder) og kan etterlate hårløse ringer rundt øynene. Det kan også oppstå sår og skorper i neseborene, på neseryggen, på mulen, og i ørene, i tillegg til på forhuden på penis og i huden rundt kjønnsåpning og endetarmsåpning. Hornhinnesår er også observert. Reinene kan bli slappe, spise mindre og gå ned i vekt. Dyr som er hardt rammet kan bruke uker til måneder på å komme seg, men vi tror de aller fleste kan bli friske av seg selv. 

 • Hvordan smitter «reinkoppeviruset»?

  Mange koppevirus er smittsomme ved direkte eller indirekte kontakt mellom dyr, via små sår i huden og noen også ved dråpesmitte via luftveier. Viruset kan overleve lenge i sårskorper som faller av og være smittsomme for dyr som kommer i kontakt med skorpene. Skorper fra rein infisert med «reinkoppevirus» inneholder store mengder virus og kan sannsynlig være smittsomme på samme måte. Enkelte koppevirus har smågnagere som reservoar i naturen og insekter er rapportert å kunne overføre viruset mellom ulike dyr. Hvorvidt dette er tilfelle for «reinkoppeviruset» er ukjent.

 • Hvordan behandler jeg rein med reinkopper?

  Reineier skal sikre at syke dyr tas hånd om og får forsvarlig behandling for å hindre smittespredning til andre dyr eller til mennesker. Hvis det er nødvendig, for eksempel ved unormal dødelighet eller andre tegn på alvorlig sykdom, skal man kontakte veterinær. Syke dyr bør isoleres fra resten av flokken. Hvis flokken står i gjerde kan en vurdere å slippe ut friske rein og fôre dem på fribeite, mens en holder igjen syke dyr. En bør unngå å bruke samme utstyr/klær ved håndtering av syke og friske dyr. Syke rein kan trenge ekstra fôring og stell. I visse tilfeller kan det være aktuelt med behandling, dette må da vurderes i dialog med lokal veterinær.

 • Kan jeg forhindre utbrudd av reinkopper?

  Det er usikkert hvordan man kan forebygge utbrudd av «reinkoppevirus». God helsemessig tilstand og minst mulig stress, kan bidra til å forebygge sykdom. Ved utbrudd bør syke dyr isoleres, og man bør unngå kontakt med andre flokker. Det er alltid viktig å rengjøre og eventuelt desinfisere utstyr som kan ha med seg smitte fra andre reinbeitedistrikter. Det fins vaksiner for bruk mot koppevirus hos andre dyrearter, men disse kan ikke benyttes mot «reinkoppeviruset».

 • Hvordan dreper jeg «reinkoppeviruset» på utstyr og klær?

  Koppevirus tåler ikke varmebehandling. For eksempel drepes småfekoppeviruset av 10 minutter ved 60 °C. Koppevirus drepes også av vanlige desinfeksjonsmidler. Koppevirus tåler frysing godt og kan overleve i årevis ved -20 °C og lavere, og de tåler også uttørking godt. Dette innebærer at viruset potensielt kan overleve lenge i miljøet.

 • Kan «reinkoppeviruset» smitte til folk?

  Det har aldri blitt påvist smitte hos mennesker fra rein. Det er imidlertid alltid viktig med god hygiene og gode smitteforebyggende tiltak når man håndterer syke dyr.

 • Kan rein med reinkopper slaktes og bli til mat?

  Dyr som slaktes skal være allment friske og ha normale funksjoner, bevegelser og kroppsposisjon. Dette medfører at rein som er allment påvirkede av sykdom, enten forårsaket av «reinkoppeviruset» eller av andre sykdomsårsaker, ikke skal slaktes. Det er kun enkelte koppevirus som kan smitte mennesker, og det er ekstremt uvanlig at disse smitter via kjøtt.

  Rein med milde hudforandringer, og som ellers er friske, kan derfor slaktes som normalt.

  Ved slakt bør hud og slimhinner med sår og skorper kasseres og destrueres.

 • Kan «reinkoppeviruset» smitte andre dyrearter?

  De fleste koppevirus er vertsspesifikke, men noen få kan smitte flere arter. Det er fortsatt ukjent hvorvidt «reinkoppeviruset» kan overføres til andre dyrearter. Inntil man vet mer om dette, bør man være føre var og håndtere det som om det kan smitte. Vi vet heller ikke med sikkerhet om reinen er opprinnelsesarten til viruset, eller om det kommer fra en annen dyreart, muligens en vill gnager.

 • Hvordan kan jeg sjekke om reinene mine har reinkopper?

  Veterinærinstituttet og Reinhelsetjenesten er interessert i prøvemateriale fra dyr med sykdomstegn som kan tyde på infeksjon med «reinkoppevirus». Dette er viktig for å få mer kunnskap om sykdommen for å kunne utvikle gode forebyggende tiltak. Prøvetaking gjøres ved at en gnir en virussvaber mot områdene med sår. Hvis dyret er dødt, er det også mulig å skjære av områder med sår/skorper. Materialet sendes kjølt eller fryst.

  Ta kontakt med Veterinærinstituttet eller Reinhelsetjenesten i Norge eller Sverige for tilsending av prøvetakingsutstyr og prøvetakingsinstruks.

  Kontaktinformasjon:

 • Hva gjør Mattilsynet hvis «reinkoppeviruset» påvises på mine rein?

  Infeksjon med «reinkoppevirus» er foreløpig ikke en listeført sykdom i Norge. Mattilsynet kan likevel vurdere om det er behov for tiltak for å forebygge, begrense eller utrydde sykdommer som ikke er listeførte hvis de mener det er nødvendig.

  Slik sykdommen har vist seg hittil, vil Mattilsynet ikke ilegge restriksjoner eller pålegge noen tiltak. Syke dyr skal uansett gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig, og reineier er ansvarlig for å begrense smittespredning.