Lungebetennelse hos moskus

To store utbrudd med lungebetennelse opptrådte i moskusbestanden på Dovre i 2006 og 2012. Utbruddene skyltes trolig smitteoverføring fra sau med bakterien Mycoplasma ovipneumoniae.

I dag synes denne bakterien å ha etablert seg i moskusbestanden, og forårsaker årlige tap av moskuskalver.

Smittestoff og smitteveier

Undersøkelser av utbruddet i 2012 viste at sykdommen primært var forårsaket av bakterien Mycoplasma ovipneumoniae. Denne bakterien er vanlig forkommende i luftveiene hos sau, og den ble påvist hos en høy andel av sauene som hadde vært på fjellbeite i Dovrefjell sommeren 2012.

Mycoplasma-bakterier er årsak til langvarige lunge-/luftveisinfeksjoner, og andre bakterier som finnes i dyrenes nese/svelg vil ofte bidra til alvorlige sekundærinfeksjoner. Mycoplasma-bakterier overlever bare i liten grad utafor dyreorganismen, og smitteoverføring forutsetter derfor tett dyrekontakt. Slik nærkontakt mellom sau og moskus er ikke vanlig under normale beiteforhold, men sees på saltslikkeplasser for sau på Dovrefjell.

Sykdomstegn og diagnostikk

Moskus med lungebetennelse blir ofte trege i bevegelsene og ligger mer enn normalt. Som regel blir dyrene bare funnet døde. Sykdommen opptrer oftest på ettersommeren og tidlig høst.

Diagnostikk
Påvisning av lungebetennelse forårsaket av mycoplasma og andre bakterier forutsetter obduksjon i felt med uttak av gode prøver for laboratorieundersøkelse.

Veterinærinstituttet samarbeider tett med personell fra Statens naturoppsyn (SNO) som, i regelen, forestår feltobduksjon med bildedokumentasjon og prøveuttak i henhold til avtalte prosedyrer.

Forekomst

Sommeren 2006 og 2012 opptrådte det store utbrudd av lungebetennelse med høy dødelighet (25-30 %) i moskuspopulasjonen. Utbruddet i 2006 omfattet alle aldersgrupper, mens utbruddet i 2012 var avgrenset til unge voksne dyr og kalver. Utbruddet i 2006 var assosiert med en varm sommer, mens sommeren 2012 generelt sett var kjølig. Senere er det påvist årlige tilfeller av lungebetennelse hos kalver, men ikke i andre aldersgrupper.

De siste årenes påvisninger av mycoplasma-lungebetennelse hos kalver, men ikke andre årsklasser, kan tyde på at infeksjonen nå er etablert i moskuspopulasjonen uavhengig av sau, og at de voksne dyrene i stor grad har utviklet immunitet («motstandskraft») mot den sirkulerende mycoplasma-stammen.

Mycoplasma-bakterier er imidlertid svært ustabile genetisk sett, og hos sau oppstår stadig nye varianter med endrede egenskaper. Sambeiting med sau representerer derfor en kontinuerlig trussel for introduksjon av nye varianter i moskuspopulasjonen, med fare for nye sjukdomsutbrudd som angriper flere/alle aldersgrupper.

Tiltak

Siden Mycoplasma ovipneumoniae nå synes å være etablert i moskusbestanden, må vi trolig leve med årlige tap av kalver på grunn av denne infeksjonen.

Etablerte saltslikkeplasser for sau (bilde 3) representerer kontaktpunkter, med fare for introduksjon av nye varianter av bakterien og store sykdomsutbrudd, som kan omfatte alle aldersgrupper.

Fjerning av saltslikkeplassene for sau vil høgst sannsynlig redusere faren for slike store sykdomsutbrudd. 

Les mer om lungebetennelse hos moskus

Mycoplasma ovipneumoniae - A Primary Cause of Severe Pneumonia Epizootics in the Norwegian Muskox (Ovibos moschatus)
Handeland, Kjell et al. PLoS One. 2014 Sep 8;9(9):e106116.