Tidligere satsninger

Tidligere strategiske instituttsatsinger (SIS) hos Veterinærinstituttet. 

 

SIS: MucoPath (2012 - 2017)

For videre styrking av fiskehelseforskning ble det i 2012 igangsatt SIS innen infeksjonssykdommer hos fisk «MucoPath – Mucosal pathogenesis and pathogens». I denne SISen studeres samspillet mellom vert og sykdomsfremkallende agens (patogen) på slimhinneoverflater hos laks. Prosjektperioden er 2012-2017 og totalbudsjettet er 13.6 mill kroner. Leder: Søren Grove. 

 • Les mer om SIS MucoPaht

  Hovedaktiviteter og resultater i 2015: Forsøket “Mucosal PRV infection and mycotoxins” ble gjennomført i perioden februar til mai 2015 og var et samarbeid med SIS-FUNtox. Dagens laksefôr har stor andel vegetabilske råstoffer. Målet med forsøket var å studere effekten av mykotoksinet DON på utviklingen av infeksjon og sykdom hos laks etter smitte med piscine reovirus (PRV). Det ble også innledet et eksperimentelt arbeid hvor såkalt revers genetikk ble tatt i bruk for å utvikle en svekket variant av Salmonid alphavirus (SAV). Dette viruset forårsaker pancreas sykdom (PD) og betydelige tap i oppdrettsnæringen. Den svekkede SAV varianten vil være en viktig ressurs for å studere hvordan virus og laksens immunforsvar kjemper mot hverandre under infeksjonen. Ettersom svekkelsen av viruset er tilnærmet irreversibel, kan det potensielt brukes som en levende vaksine. MucoPath har videre bidratt til utvikling monoklonale antistoffer mot proteiner og celler hos laks. MucoPath har innledet arbeid med bruk av storskala DNA sekvensering og bioinformatikk for å forstå hvilke gener som laksen uttrykker når den smittes med virus og parasitter. MucoPath har vært involvert i to søknader som ble sendt til Havbruksprogrammet i 2015. Det har blitt sendt inn to manuskripter til internasjonale tidsskrifter hvorav ett pt er akseptert.

SIS: Epidemiologi/lakselus (2014 - 2018)

Lakselus er en av de største utfordringene for havbruksnæringen. SISen  «Epidemiologi/lakselus» har som formål å utvikle verktøy og ny kunnskap for kontroll av lakselus i havbruksnæringen. SISen koordineres med andre pågående lakselusprosjekter i en forskergruppe. Prosjektperioden er 2014 – 2018, og totalbudsjettet er ca 6 mill kr. Forskergruppen har i tillegg til SISen  flere industrifinansierte og forvaltningsstøttede prosjekter.  Leder Edgar Brun. 

 • Les mer om SIS Epidemiologi/lakselus

  Hovedaktiviteter og resultater i 2015: Fem forskere, totalt 3,5 årsverk, arbeidet i gruppen. Det er etablert godt samarbeid med andre nasjonale forskningsmiljø som Havforskningsinstituttet, NINA og Norsk regnesentral (NR) og internasjonalt samarbeid spesielt med Atlantic Veterinary College (AVC), Canada. Statistisk støtte ble gitt til et prosjekt ledet av AVC i Chile. Vi har hatt to gjesteforskere fra AVC, hvorav èn NFR finansiert i 3 mnd og èn annen i noen uker. Sistnevnte søker nå om å ta deler av sin sabatical i lusegruppa i 2017.  Det er ansatt èn PhD student i gruppen. Sammen med NMBU er det arrangert et  åpent fagseminar om lusesituasjonen i oppdrettsnæringen med presentasjon av forskningsresultater og erfaringer. Forskningsmessig fokus i gruppen har vært modellering av smittespredning, utvikling av resistens mot terapeutiske midler og ikke medikamentell behandlingsstrategier. Smittespredningsmodellen har vært benyttet av næringen for planlegging av behandlingsstrategi, og har hatt stort fokus i forbindelse med etablering av nytt forvaltingsregime som ble lansert av NFD i 2015. Dokumentering av forebyggende effekt, behandlende effekt og dyrevelferdsmessige aspekter har stått sentralt for godkjenning av ikke-medikamentelle tilnærmingene. Gruppa har gjennom 2015 publisert 5 artikler i internasjonale tidsskrift.  

SIS: FUNtox (2014 - 2018)

I 2014 ble det satt i gang en SIS på sopp og soppgifter i et èn helse perspektiv, dvs. plante, dyre- og humanhelse sett i sammenheng med hverandre. Den er knyttet sammen med relaterte pågående prosjekter. «FUNtox-SIS; Sopp og mykotoksiner i et én helse perspektiv» har som fokus på å forstå

 • helseeffekter av mykotoksiner hos dyr og mennesker, og
 • soppenes biologiske potensiale for produksjon av mykotoksiner. 

Prosjektperiode er 2014 – 2018, og totalbudsjettet er ca 14 mill kr. Leder: Hege Divon

 • Les mer of SIS FUNtox

  Hovedaktiviteter og resultater i 2015: En av hovedaktivitetene har vært å forstå effektene av ulike mykotoksiner på mennesker og dyr. Deoksynivalenol (DON) er det mykotoksinet som Norge har mest problemer med i forbindelse med mat og fôrtrygghet. DON har vist seg å ha diverse negative effekter på tarmhelse. Med fokus på gris, laks (samarbeid med SIS MucoPath) og kylling jobber gruppen med å forstå  mekanismene bak, og konsekvensene av skadene. Vi bruker metoder for å studere proteiner, gen-uttrykk og metabolitter. Gruppen har i tillegg jobbet med å etablere flere celle assay for uttesting av effekter av mykotoksiner uten å måtte ta i bruk dyreforsøk. Resultater fra lab og dyreforsøk korreleres og er et viktig element i vår risiko-analyse. Innen mykologien jobber gruppen med å etablere molekylære metoder for å studere produksjonen av ulike stoffer i mer detalj. Tre artikler  har i 2015 blitt publisert i internasjonale tidsskrift.