Meldepliktige sykdommer

Her finner du informasjon om meldepliktige sykdommer og fakturering. 

Ved mistanke om meldepliktig sykdom dekker det offentlige analysekostnadene ved utredning av mistanke om A- eller B-sykdom. Dette gjelder for alle dyrearter. Det er en forutsetning at Mattilsynet varsles om mistanken om A- eller B-sykdom, og at dette er krysset av for i rekvisisjonsskjemaet.

Varsling ved mistanke eller påvisning av A- eller B-sykdom

Veterinærinstituttet varsler Mattilsynet om påvisning av A- eller B-sykdom. Dersom prøver er sendt inn uten mistanke, men funn under undersøkelse på Veterinærinstituttet gir grunn til mistanke om A- eller B-sykdom, vil Veterinærinstituttet varsle Mattilsynet om dette. Veterinærinstituttet varsler også Mattilsynet ved påvisning av A- eller B-sykdom.

Ved påvisning av C-sykdom sender Veterinærinstituttet svarbrev til prøveinnsender, og det er denne som har ansvar for å rapportere videre til Mattilsynet.

Oppfølging i nylig båndlagt besetning

Ved påvisning av A- eller B-sykdom som sjelden eller aldri forekommer i Norge vil det offentlige dekke analysekostnadene ved videre oppfølging for avklare ulike epidemiologiske forhold, som f. eks å fastslå hvor mange dyr/ dyrearter som omfattes av sykdomstilfellet. Veterinærinstituttet skal i slike tilfeller delta i diskusjonen om hva som er nødvendig prøvetaking.

For annen B-sykdom er hovedregel at eier belastes alle kostander ved oppfølgende analyser etter at diagnosen er stilt. Det finnes unntak, blant annet for Salmonella hos storfe, småfe og svin, paratuberkulose og fotråte. Se mer informasjon på nettsidene til Mattilsynet

Kontaktbesetninger

Det offentlige dekker analysekostnadene ved utredning av eventuell smitte av A- og B-sykdom i kontaktbesetninger. Det skal krysses av for i rekvisisjonsskjemaet at det gjelder oppfølging av kontakter.

Analyser for oppheving av restriksjoner

Det offentlige dekker analysekostnadene rundt oppheving av restriksjoner pålagt ved A- og B-sykdom som sjelden eller aldri forekommer i Norge. For annen B-sykdom er hovedregel at dyreeier belastes analysekostnadene. Veterinærinstituttet fakturerer eier direkte. Det finnes unntak, blant annet for Salmonella hos storfe, småfe og svin, paratuberkulose og fotråte. Se mer informasjon på nettsidene til Mattilsynet.