Meldepliktige sykdommer

Her finner du informasjon om meldepliktige sykdommer og fakturering. 

Ved mistanke om meldepliktig sykdom dekker det offentlige analysekostnadene ved utredning av mistanke om sykdommer på liste 1 eller 2. Dette gjelder for alle dyrearter. Det er en forutsetning at Mattilsynet varsles om mistanken om liste 1 eller 2-sykdom, og at dette er krysset av for i rekvisisjonsskjemaet.

Varsling ved mistanke eller påvisning av sykdom på liste 1 eller 2

Veterinærinstituttet varsler Mattilsynet om påvisning av sykdom på liste 1 eller 2. Dersom prøver er sendt inn uten mistanke, men funn under undersøkelse på Veterinærinstituttet gir grunn til mistanke om liste 1 eller 2-sykdom, vil Veterinærinstituttet varsle Mattilsynet om dette. Veterinærinstituttet varsler også Mattilsynet ved påvisning av sykdom på liste 1 eller 2.

Ved påvisning av sykdom på liste 3 sender Veterinærinstituttet svarbrev til prøveinnsender, og det er denne som har ansvar for å rapportere videre til Mattilsynet.

Oppfølging i nylig båndlagt besetning

Ved påvisning av sykdom på liste 1 eller 2 som sjelden eller aldri forekommer i Norge vil det offentlige dekke analysekostnadene ved videre oppfølging for avklare ulike epidemiologiske forhold, som f. eks å fastslå hvor mange dyr/ dyrearter som omfattes av sykdomstilfellet. Veterinærinstituttet skal i slike tilfeller delta i diskusjonen om hva som er nødvendig prøvetaking.

For annen sykdom på liste 2 er hovedregel at eier belastes alle kostnader ved oppfølgende analyser etter at diagnosen er stilt. Det finnes unntak, blant annet for Salmonella hos storfe, småfe og svin, paratuberkulose og fotråte. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22400000 for mer informasjon. 

Kontaktbesetninger

Det offentlige dekker analysekostnadene ved utredning sykdom på liste 1 eller 2 i kontaktbesetninger. Det skal krysses av for i rekvisisjonsskjemaet at det gjelder oppfølging av kontakter.

Analyser for oppheving av restriksjoner

Det offentlige dekker analysekostnadene rundt oppheving av restriksjoner pålagt ved sykdom på liste 1 eller liste 2 som sjelden eller aldri forekommer i Norge. For annen sykdom på liste 2 er hovedregel at dyreeier belastes analysekostnadene. Veterinærinstituttet fakturerer eier direkte. Det finnes unntak, blant annet for Salmonella hos storfe, småfe og svin, paratuberkulose og fotråte. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22400000 for mer informasjon.