Nekrobasillose

Bakterien Fusobacterium necrophorum som gir nekrobasillose fins naturlig i vomma hos rein og skilles ut med avføring. Utbrudd av nekrobasillose forekommer oftest ved høy tetthet av dyr, spesielt ved hold av rein i gjerde. 

Sykdomstegn

Bakterien Fusobacterium necrophorum kan infisere sår og rifter i hud og slimhinne og gir ulik sykdom avhengig av hvor infeksjonen skjer. Infeksjonene kjennetegnes av betennelser med vevsdød.

Bakterien kan gi betennelse i munnen (bilde 1). Disse dyrene vil sikle, ha smerter i munnen og ha problemer med å spise og drikke. På døde dyr kan en se at infeksjonen kan spre seg til fordøyelsessystemet (bilde 2) og andre indre organer. Kalv kan også overføre smitte til juret og forårsake jurbetennelse.

Bilde 1 (Nymo).JPG
Bilde 1. Munnformen av nekrobasillose. (Foro: I. Nymo).

 

Bilde 2 (Rockstrøm).jpg
Bilde 2. Spredning av infeksjon til vom. (Foto: U. Rockström)

Bakterien kan også gi betennelse i underhud, seneapparat og ledd nederst på beinet (bilde 3). Dette gir halthet, hevelse og en karakteristisk klubbeform på beina som har gitt opphav til det samiske navnet på sykdommen; «slubbo». Denne tilstanden er beskrevet som fotråte hos villrein.

Bilde 3 (Reiten).JPG
Bilde 3. Fotformen av nekrobasillose (Foto: M. Reiten)

Smittestoff og smitteveier

Bakterien Fusobacterium necrophorum fins naturlig i vomma hos rein og skilles ut med avføring. Bakterien overlever utenfor dyret i fuktige miljøer uten oksygen. Bakterien overføres mellom rein via omgivelsene, som f. eks. til beina når bakken er tilgriset med avføring, eller til munnen via fôret. Bakterien kan også smitte ved direkte kontakt mellom rein. Puss fra infiserte sår inneholder mye smitte.

Prøvetaking

Diagnosen stilles ofte basert på symptomer. Diagnosen bekreftes ved påvisning av bakterien fra sår. Svaber fra sår eller organer fra døde dyr kan sendes til Reinhelsetjenesten for undersøkelse.

Behandling

Sykdommen kan behandles med antibiotika men dette er ikke alltid vellykket. Dyret kan også trenge annen behandling eller oppfølgning. Dette kan være aktuelt for å redde enkeltdyr.

Vask og rens av betente sår kan vurderes hvis mulig. Bruk rikelige mengder sterilt saltvann eller rent vann. Vask forsiktig og tørk bort puss med noe som er rent. Unngå å overføre smitte til andre deler av dyret. Bruk hansker eller vask hender mellom hvert dyr.

Sykdommen har høy dødelighet hvis den ikke behandles.

Forebygging

Ikke hold reinen i gjerder som er gjørmete og tilgrisete med avføring. Unngå høy dyretetthet. Isoler syke dyr. Hindre kontakt med andre flokker under sykdomsutbrudd. Fjern døde dyr.

Erstatning

Det er mulig å søke Landbruksdirektoratet om erstatning ved omfattende tap av dyr til sykdomsutbrudd. Søknadskravene er beskrevet i Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 2. For mer informasjon om hvordan dette har blitt gjort ved hjernemarkutbrudd se artikkel i Reindriftsnytt 2020, nr. 2, side 18-23.

Mer informasjon

Mer informasjon om nekrobasillose hos tamrein finnes på veterinærinstituttets hjemmeside eller i rapporten Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer. Informasjon om fotråte hos villrein finnes på denne siden.

Har du spørsmål om nekrobasillose eller annen sykdom på rein, ta gjerne kontakt med Reinhelsetjenesten på telefon 48 50 70 06 eller e-post: post@reinhelsetjenesten.no.