Smittsom øyebetennelse

Smittsom øyebetennelse er en vanlig sykdom hos tamrein hvor både virus og bakterier kan spille en rolle. Øyebetennelsen kan være på ett øye eller begge og alvorlighetsgraden varierer.

Sykdomstegn

Tidlig ses at det renner tårevæske og pelsen blir våt under øynene (Bilde 1). Det kan også være hevelser rundt øynene og i øyelokkene. Dyrene kan bli sensitive for lys og kniper igjen øynene.

Øyebetennelse_Rockstrøm (3).jpg
Bilde 1 Pelsen er våt med tårevæsker (F: U. Rockström).

Deretter blir den fremre gjennomsiktige delen av øyet hvit- eller blåaktig (Bilde 2). Ofte kan slike rein bli friske av seg selv.

Bilde 2. (Mørk).jpg
Bilde 2 Øye er blitt hvit og tørket puss kan sees i underkant av øyet (Foto: T. Mørk).

I noen tilfeller ser man at det oppstår sår på selve øyet. Bakterier kan da få en inngangsport og forverre tilstanden (Bilde 3). Dersom denne tilstanden ikke bedres, involveres hele øyet, noen ganger med fullstendig ødeleggelse av øyet og blindhet.

Bilde 3. (Tryland).jpg
Bilde 3: Kraftig øyebetennelse med puss (Foto: M. Tryland).

Smittestoff og smitteveier

Reinens herpesvirus er vist å kunne spille en sentral rolle i den tidlige utviklingen av denne sykdommen. Dette viruset finnes hos de fleste voksne tamrein i Norge uten å være aktivt og gi sykdom. Infeksjonen er livslang og man kan derfor ikke unngå å få smitten inn i flokken.

Ved stress, slik som samling i gjerde, transport og sult, kan viruset reaktiveres hos friske, voksne dyr, og disse kan skille ut smitte. Rein som ikke har vært smittet med viruset tidligere, gjerne kalver kan da bli smittet. Dyr som får øyebetennelse kan også skille ut virus og smitte andre rein (Figur 1).

Hold av rein i gjerde og tilleggsfôring kan gi økt mulighet for kontakt og smitte mellom rein. Viruset kan også overføres fra simle til foster i livmoren.

Øyeskadene fra viruset kan fungere som innfallsport for bakterier. Disse kan forverre tilstanden.

Figur 1.png
Figur 1 Virus reaktivering hos voksne som sprer smitte til kalvene og andre dyr i flokken. Figur laget av I. Nymo.

Prøvetaking

Diagnosen stilles ofte basert på symptomer.

Ved behov kan en ta prøve fra øyet med svaber. Denne kan sendes til Reinhelsetjenesten etter avtale.

Behandling

Forsøk å ha mest mulig avstand mellom dyr som fôres.

Vask og rens av betente øyne. Det er viktig å fjerne puss. Bruk rikelige mengder øyebadevann evt. bare rent vann. Vask forsiktig og tørk bort puss med kompress/bomull/ mykt papir eller ren klut. Unngå å overføre smitte til det evt. friske øyet. Bruk hansker eller vask hender mellom hvert dyr. Bør gjøres daglig til det ikke kommer mer puss.

Antibiotika eller annen behandling kan vurderes etter dialog med lokal veterinær.

Forebygging

Redusere stress. Unngå høy dyretetthet. Isoler syke dyr. Hindre kontakt med andre flokker under sykdomsutbrudd. Fjern døde dyr.

Erstatning

Det er mulig å søke Landbruksdirektoratet om erstatning ved omfattende tap av dyr til sykdomsutbrudd. Søknadskravene er beskrevet i Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 2. For mer informasjon om hvordan dette har blitt gjort ved hjernemarkutbrudd se artikkel i Reindriftsnytt 2020, nr. 2, side 18-23.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon om smittsom øyebetennelse hos rein finnes her eller hos eller hos Svenska Samernas Riksförbund, eller i rapporten Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer.

Har du spørsmål om smittsom øyebetennelse eller annen sykdom på rein, ta gjerne kontakt med Reinhelsetjenesten på telefon 48 50 70 06 eller e-post: post@reinhelsetjenesten.no.