Sykdom blant tamrein i Nordland

Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet bidrar for tiden med oppklaring i forbindelse med akutt sykdom og død blant et stort antall tamrein på Herøy i Nordland fylke. Veterinærinstituttet har også utarbeidet en risikovurdering for beitebruk for andre dyr i samme område.

Utbruddet undersøkes i tett samarbeid med Mattilsynet, Statsforvalteren i Nordland, politiet, dyreeiere, samt lokale myndigheter, m.fl.

Veterinærinstituttet har obdusert og tatt prøver av flere tamrein. Mattilsynet og andre har også samlet inn prøver fra dyr og miljø. Et stort antall prøver er analysert eller sendt for analyse enten ved Veterinærinstituttet eller ved andre laboratorier som instituttet samarbeider med i Norge eller i andre land. Det er også hentet inn prøver fra andre dyr, inkludert rovfugler, i området hvor tamreinen har beitet.

Så langt har analysesvarene ikke gitt informasjon som peker på noen klar årsak til hvorfor dyrene blir syke og dør. Observasjonene som er gjort er ikke forenlige med noen av de kjente smittsomme sykdommene hos rein. Dette gjelder kjente parasitter, bakterier og virus, samt tungmetallnivåer som kan påvises i lever.

I denne, som i andre oppklaringer av sykdomstilfeller med ukjent årsak, jobber Veterinærinstituttet systematisk og bredt – sammen med andre aktører - i håp om å kunne finne årsaken til sykdomstilfellene.

I dette arbeidet baserer Veterinærinstituttet seg ikke bare på egen kompetanse, men diskuterer disse tilfellene også i nasjonale og internasjonale nettverk i håp om å finne svar. Gjennom det systematiske arbeidet som nå gjøres vil en gradvis kunne utelukke ulike mulige årsaker, noe som er verdifullt når en skal vurdere tiltak for de gjenværende reinsdyrene og også andre dyr i samme område.

Bakgrunn

Det var reineierne som først oppdaget at noe var galt i flokken som var på vinterbeite på kystøyer utenfor Sandnessjøen. Flokken består av flere hundre dyr hvorav flere har klave med GPS. Reinen var generelt i god kondisjon i tiden før sykdomsutbruddet.

Reineierne oppdaget at mange dyr hadde diaré, var slappe og ustødige. I tillegg ble det etter hvert observert mange simler som hadde abortert og mange med livmorfremfall (uterusprolaps), noe som er svært uvanlig. Det ble også funnet mange døde dyr.

Reineierne varslet Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet og Statsforvalteren i Nordland 29. mars 2022, og sistnevnte informerte beredskapsutvalget og Mattilsynet. Mattilsynet har meldt saken til politiet som har startet etterforskning av saken. Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet var i flokken 1-3. og 10-13. april, og har siden hatt løpende kontakt med reineierne.

Ved disse besøkene ble det observert både syke og døde dyr, samt flere simler som hadde tegn på nylig abort og et betydelig antall dyr med livmorframfall. Reinhelsetjenesten har undersøkt ulike prøver fra 27 rein, hvorav det ble gjennomført 15 fulle obduksjoner av hele kadaver (13 dyr over 1 års alder og to abortfoster). De har også undersøkt tre utspiste kadaver.

Det er sikret en rekke ulike prøver for histologi, bakteriologi, parasittologi, toksikologi, hematologi, serumkjemi, måling av fett i beinmarg og molekylære studier, og det er også sikret en stor mengde materiale for mulige fremtidige analyser.

Vurdering av situasjonen

Situasjonen er alvorlig og har medført et stort antall akutte dødsfall og aborter og mange syke og svekkede dyr. Avmagring pga. sult/dårlige beiter, vannmangel, traumer eller rovdyrskader er alle utelukket som mulige årsaker.

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjort hittil, er infeksjonssykdom eller smittsom sykdom vurdert som svært lite sannsynlig. En foreløpig konklusjon tyder på en forgiftningstilstand, enten som en engangseksponering som gir både akutt død og sykdom over tid, eller eventuelt gjentatt eksponering.

Det er hittil ikke funnet en årsak eller stilt en diagnose, men det er tatt prøver for en lang rekke mulige analyser. Det er således vanskelig å gi noe konkret råd om eventuell behandling. Det er foreløpig heller ikke mulig å vurdere det endelige utfallet i saken.

Situasjonen ansees som svært alvorlig for tamreinen.

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet i mai 2022 utarbeidet en risikovurdering om bruk av beite i det samme området for andre dyrearter. Dette er særlig viktig med tanke på lokale bønders behov for trygghet for dyrene de har ansvar for (se lenke nederst).

Videre arbeid

Reinhelsetjenesten ved Veterinærinstituttet fortsetter med ulike undersøkelser for å finne årsaken til denne alvorlige situasjonen. Veterinærinstituttet bistår andre myndigheter og har bidratt med råd angående tiltak som kan utføres.

Vi venter fortsatt svar på et stort antall ulike analyser. Sammen med Mattilsynet og andre involverte aktører vil det forløpende vurderes hvilke skritt som blir de neste for å finne årsaken til disse sykdomstilfellene.

Risikovurdering angående bruk av beiteområder på Herøy i beitesesongen 2022 (pdf)

Oppretter sak etter uforklarlig reindød på Herøy i Nordland – Politiet.no

Les mer og kontakt Reinhelsetjenesten her.