Reinhelsetjenesten er nå i gang!

I Reindriftsavtalen 2021/2022 ble det enighet om å opprette et 3-årig pilotprosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein.

Et tema som har vært en gjenganger er en helsetjeneste for rein. I 2020 ble det gjennomført en utredning av behovet for en slik tjeneste. Det ble også utarbeidet et forslag til utforming.   

Landbruksdirektoratet var ansvarlig for rapporten etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) (Rapport nr. 42/2020).

Prosjektet organiseres i første omgang som et pilotprosjekt over tre år under ledelse av Veterinærinstituttet. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat.

Har fått mandat

Målet er blant annet å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd i reindriftsnæringen og blant veterinærer. Pilotprosjektet skal bidra til bedre kunnskapsgrunnlag, tilrettelegging av sykdomsdiagnostikk i alle reinbeiteområder og utrede mulighetene for å samle helsedata på sikt. Det er også et mål å fremme kunnskap om reindrift og reindriftsamisk kultur hos veterinærer.

– Reinhelsetjenesten skal være et tilbud til næringen for å møte fremtidige helseutfordringer, forteller Torill Mørk, veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet.

LMD og NRL har gitt Veterinærinstituttet et vidt mandat til å utvikle Reinhelsetjenesten. Det omfatter bl.a. planlegging og gjennomføring av kurs tilpasset reineiere og veterinærer, kunnskapsutvikling og faglig formidling og systematisering av reinhelsedata. Reinhelsetjenesten vil også tilby rådgivning og bistand til reindriftsnæringen i akutte situasjoner. Pilotprosjektet blir gjennomført fra Veterinærinstituttet sin enhet i Tromsø.

Godt samarbeid

For at prosjektet skal lykkes er man avhengig av god kontakt med reindriftsnæringen og veterinærer. Det er også avgjørende at behovene blir kartlagt. Det vil også opprettes samarbeid med helsetjenestene for rein i Sverige og Finland.

Les mer om Reinhelsetjenesten her: Om Reinhelsetjenesten.

– Vi ser fram til godt samarbeid om reinhelse og velferd med reindriftsutøvere og veterinærer som jobber med reindrift, samt andre relevante aktører i reindriftsnæringen, sier Torill Mørk.